Analýza časových řad emisí CO2 ze spalování fosilních paliv ve vybraných zemích (1990-2017)

Název práce: Analýza časových řad emisí CO2 ze spalování fosilních paliv ve vybraných zemích (1990-2017)
Autor(ka) práce: Verková, Laura
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Helman, Karel
Oponenti práce: Šimpach, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá úvodem do problematiky globálního oteplování, emisí skleníkových plynů s důrazem na CO2 a analýzou časových řad emisí CO2 ze spalování fosilních paliv ve vybraných zemích, mezi roky 1990 až 2017. Hlavním cílem je zhodnocení vývoje časových řad v České republice, Německu, Španělsku, Rusku, Číně a Spojených státech amerických, a to za pomocí základních charakteristik a metod založených na dekompozici časových řad. Cílem je porovnání vybraných zemí mezi sebou díky přepočteným původním hodnotám na hodnoty emisí CO2/km2 a CO2 na hlavu a zjistit, zda došlo ke snížení emisí v průběhu let. Dále se sleduje případná podobnost mezi vývojem emisí CO2 a vývojem HDP daného státu.
Klíčová slova: emise; CO2; spalování fosilních paliv; vybrané země; trend
Název práce: Time series analysis of CO2 emissions from fossil fuel combustion in selected countries (1990-2017)
Autor(ka) práce: Verková, Laura
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Helman, Karel
Oponenti práce: Šimpach, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with an introduction to global warming, greenhouse gas emissions with emphasis on CO2 and time series analysis of emission CO2 from combustion of fossil fuels in selected countries, between 1990 and 2017. The main purpose is to evaluate the development of time series in the Czech Republic, Germany, Spain, China, Russia and the United States of America using the basic charakteristice and methods based on time series decomposition. The aim is compare the selected countries with each other by converting the original values into CO2/km2 and emission CO2 per capita. And monitoring any emissions reductions in countries. Furthermore, the country are monitored the possible similarities between the development of CO2 emissions and the development of GDP.
Klíčová slova: GDP; combustion of fossil fuels; emission; CO2; selected countries

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2019
Datum podání práce: 8. 12. 2019
Datum obhajoby: 30. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71405/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: