Návrh a realizace webové aplikace pro podporu vybraných podnikových procesů v ASP.NET Core MVC

Název práce: Návrh a realizace webové aplikace pro podporu vybraných podnikových procesů v ASP.NET Core MVC
Autor(ka) práce: Martínek, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smutný, Zdeněk
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci webové aplikace pro podporu vybraných podnikových procesů podniku Mercuria Laser Game. Tyto procesy jsou spojeny se systémy tzv. přemluvených her a voucherů. Obsah práce je rozdělen do tří částí. V první části je popsán současný stav podniku a vybrané procesy potřebné k pochopení jeho byznysu související s výše zmíněnými systémy přemluvených her a voucherů. Druhá část je poté věnována samotnému návrhu aplikace vycházející z poznatků z první části práce a dále specifikovaných požadavcích zadavatele. Ve třetí části práce je popsán samotný vývoj aplikace, použité technologie, databáze, se kterou aplikace pracuje, a její konečná funkcionalita. Zde jsou zmíněny změny procesů, které tato aplikace s sebou přináší a testování aplikace. Na úplný závěr je uvedena zpětná vazba od zadavatele.
Klíčová slova: EPC; ASP.NET Core MVC; webová aplikace; Boostrap; Entity Framework; proces
Název práce: Proposal and realization of a web application supporting selected business processes in ASP.NET Core MVC
Autor(ka) práce: Martínek, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Smutný, Zdeněk
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis discusses the proposal and realization of a web application supporting selected business processes of Mercuria Laser Game. These processes are connected to the systems of so called additional games and vouchers. The content of this thesis consists of three parts. The first part describes the current state of the company and the chosen processes necessary for understanding its business and the those systems mentioned above. The second part is dedicated to the proposal of the application itself. It is based off the findings from the first part of the thesis and off the further specified requirements from the submitter. The third part describes the evolution of the application itself, the technologies used, databases with which the application works, and its final functionality. There are also mentioned impacts of the application on the selected business processes and its testing. The very end states the feedback of the submitter.
Klíčová slova: ASP.NET Core MVC; web application; Boostrap; Entity Framework; process; EPC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2018
Datum podání práce: 8. 12. 2019
Datum obhajoby: 4. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67979/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: