Návrh on-line marketingové strategie pro e-shop My Wave

Název práce: Návrh on-line marketingové strategie pro e-shop My Wave
Autor(ka) práce: Barková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Galgonek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na návrh on-line marketingové strategie pro vybraný e-shop My Wave, který v současné době nedisponuje natolik vysokými finančními prostředky, aby mohl využívat profesionálních služeb agentur, jež se specializují na marketingové strategie v on-line marketingovém prostředí. Hlavním cílem diplomové práce je návrh komplexní on-line marketingové strategie dle metodologie modelu See – Think – Do – Care. V modelu See – Think – Do – Care, který je předně vyvinutý pro aktuální potřeby on-line marketingu, budou jasně stanoveny on-line marketingové cíle, publika, metriky, obsah a on-line kanály pro vybraný e-shop vrámci jeho jednotlivých fází, a to dle aktuálních trendů von-line marketingovém prostředí. Mezi komplementární vymezené cíle diplomové práce patři: situační analýza e-shopu My Wave, SWOT analýza, analýza cílové skupiny prostřednictvím dat Market & Media & Lifestyle (MML-TGI) za období (ČR 2018 1.-4. kvartál), současně ale i jejich vzájemná komparace s reálnými daty z on-line marketingových nástrojů společnosti My Wave s. r. o. Zjištěné poznatky zanalýz následně slouží jako podklad pro návrh cílení a komunikačního obsahu v rámci jednotlivých fází modelu. Současně je diplomová práce zaměřena na analýzu vstupních stránek vybraného e-shopu a na doporučení žádoucích změn, jejichž implementace zajistí efektivnější fungování PPC reklam a přispěje k jejich vyššímu hodnocení kvality, které se následně promítne do snížení vynaložených nákladů v rámci PPC kampaní. Součástí diplomové práce je vypracování návrhu struktury kampaní pro zvýšení výkonu v rámci PPC reklamy, a to po kritickém zanalyzování současného stavu jejich nastavení. Hlavním přínosem diplomové práce je pomoci vybranému e-shopu v začátcích s návrhem komplexní on-line marketingové strategie pro druhé čtvrtletí 2020, zanalyzování současné on-line marketingové komunikace a návrh cílové skupiny. Závěrečnou část tvoří návrh doporučení pro zefektivnění vynaložených finančních prostředků do on-line marketingu, který si majitelky e-shopu v současné době zajišťují samy bez potřebné znalosti v daném oboru nebo prostřednictvím freelancerů, jejichž práci a výsledky nedokážou objektivně posoudit, protože nedisponují dostatečnými vědomostmi v oboru.
Klíčová slova: PPC; keywords; Google Score Quality; model See Think Do Care; internetový marketing; on-line stratiegie; e-shop; on-line reklama
Název práce: Proposal of online marketing strategy for e-shop My Wave
Autor(ka) práce: Barková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Galgonek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis will focus on the design of an online marketing strategy for the selected e-shop My Wave, which currently does not have sufficient financial resources to use the professional services of agencies that specialize in marketing strategies in an online marketing field. The main aim of the thesis is a comprehensive proposal of online marketing strategy according to the methodology of the model See – Think – Do – Care. Through the methodology of this model, which is primarily developed for the current needs of online marketing, the online marketing goals, audiences, metrics and online channels will be clearly set up within the four phases of the model of the comprehensive online marketing strategy for the selected e-shop My Wave, according to current trends in the online marketing environment. Complementary defined objectives of the thesis include: situational analysis of My Wave e-shop, SWOT analysis, target group analysis via Market & Media & Lifestyle (MML-TGI) – (ČR 2018 1.-4. kvartál) data, but also through real-time data from online marketing tools of My Wave s. r. o, that I will use as a basis for setting targeting in the design of online marketing strategy according to the STDC model. At the same time I will focus on the analysis of landing pages of the selected e-shop and on the recommendation of the desired changes, whose implementation will ensure more efficient functioning of PPC ads and will contribute to their higher ranking, which will translate into lower costs spent in PPC campaigns. Part of the thesis will be the design of the structure of campaigns to improve performance in PPC campaigns, after critical analysis of the current status in their settings, in Google Ads and Sklik accounts of My Wave s. r. o. The purpose of the thesis is to help selected e-shop in the beginning with designing a comprehensive online marketing strategy for 2020 (Q II), analyzing current online marketing communications and target groups. Subsequent draft recommendations for streamlining the money spent on online marketing, which e-shop owners currently provide themselves without the necessary knowledge in the field or through freelancers, whose work and results can not objectively assess, because the owners of the e-shop do not have sufficient knowledge in the field. At the end of the thesis, the author summarizes the synthesis of all analyzed defined objectives in order to achieve them.
Klíčová slova: keywords; online marketing; online strategy; See Think Do Care; PPC; Google Score Quality; online advertising; e-shop

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2019
Datum podání práce: 9. 12. 2019
Datum obhajoby: 23. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70136/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: