Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na Dánsko v letech 2008-2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na Dánsko v letech 2008-2018
Autor práce:
Sigmund, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štěpánek, Pavel
Osoba oponující práci:
Bednář, Milan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je na základě aktuálních ekonomických dat z období 2008–2018 (krizové a pokrizové období) porovnat Dánsko se současnými členy eurozóny za použití vybraných kritérií Mundellovy teorie optimální měnové oblasti (OCA) aplikovanými na dánskou ekonomiku. Mezi vybraná kritéria patří: otevřenost ekonomiky, diverzifikace produkce a mobilita výrobních faktorů. Následně byla analýza rozšířena o další kritéria (sladěnost hospodářského cyklu s eurozónou a stupeň reálné konvergence). Poté došlo na vyhodnocení procesu konvergence a aktuální připravenosti Dánska přijmout euro. V empirické části byly využity jak metody obecné, tak metody specifické. Datová základna čerpá z údajů ze Eurostatu, Danmarks statistik, Danmarks nationalbank a OECD. Dánská ekonomika momentálně plní všechna kritéria OCA i nominální maastrichtské konvergence. Navzdory předpokladu se ukázalo, že hospodářský cyklus Dánska není sladěný s hospodářským cyklem eurozóny.
Klíčová slova:
euro; hospodářská a monetární integrace; EMU; Optimální měnová oblast

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2019
Datum podání práce:
9. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69536_sigp00.pdf [2,06 MB]
Oponentura:
64924_xbedm15.pdf [293,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
69536_step01.pdf [1,31 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69536/podrobnosti