Srovnání stylů řízení a vedení manažerů a manažerek ve vybrané společnosti

Název práce: Srovnání stylů řízení a vedení manažerů a manažerek ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Chvalníková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Kubranová, Elena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je srovnání a rozlišení využívaných stylů vedení a řízení manažerů a manažerek konkrétních pracovních týmů ve vybrané společnosti. Dílčím cílem je vytvoření souboru doporučení manažerům obou pohlaví v oblasti praktikovaných stylů a přístupů pro efektivnější výkon práce a spolupráci. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení genderové problematiky, osobnostní charakteristiky manažera a jednotlivé přístupy, styly a techniky řízení a vedení. V rámci praktické části diplomové práce je realizován kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Respondenty jsou manažeři a manažerky dané společnosti. Analýzou byly zjištěny hlavní rozdíly ve vedení mužů a žen, kterými jsou orientace na pracovní vztahy a empatie z pohledu žen a potřeba kariérního růstu a bezproblémového fungování z pohledu mužů.
Klíčová slova: vedení; řízení; gender; manažer
Název práce: Comparison of management and leadership styles of male and female managers in selected company
Autor(ka) práce: Chvalníková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Kubranová, Elena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to compare and differentiate used management styles of managers of specific work teams in a selected company. A partial goal is to create a set of recommendations for managers of both sexes in the area of practiced styles and approaches for more effective work and cooperation. The theoretical part focuses on the explanation of gender issues, personality characteristics of the manager and the individual approaches, styles and techniques of management and leadership. In the practical part of the thesis, qualitative research is realized in the form of semi-structured in-depth interviews. Respondents are male and female managers of the company. The analysis identified the main differences in leadership of men and women, such as the orientation on labor relations and empathy from the perspective of women and the need for career growth and smooth functioning from the perspective of men.
Klíčová slova: leadership; management; gender; manager

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2018
Datum podání práce: 9. 12. 2019
Datum obhajoby: 22. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67882/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: