Aplikace Balanced Scorecard

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace Balanced Scorecard
Autor práce:
Nováček, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci:
Smrčka, Luboš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá konceptem Balanced Scorecard a jejím cílem je navržení systému strategického řízení podniku Prefa Praha, a. s. Analyzovaný podnik je stavební společností, která se pohybuje na trhu železobetonových prefabrikovaných skeletů. V teoreticko-metodologické části jsou obsaženy základní pojmy, metody a jednotlivé analýzy a koncepce systému BSC. Praktická část se věnuje aplikaci metod Balanced Scorecard. Pro dosažení stanoveného cíle je vyhodnocena současná strategie a provedena strategická analýza. Strategická analýza obsahuje PESTE analýzu, Porterův model pěti sil a finanční benchmarking, které jsou východiskem pro sestavení SWOT analýzy a zhodnocení pozice firmy na trhu. Výsledky jednotlivých analýz jsou podkladem pro definování vize společnosti a strategických cílů. Konkrétní strategie podniku je zobrazena pomocí čtyř perspektiv BSC, přičemž kauzální vztahy mezi vybranými cíli ilustruje strategická mapa. V závěru práce nechybí ani shrnutí výsledků a doporučení pro analyzovaný podnik.
Klíčová slova:
strategická mapa; měření výkonnosti; Balanced Scorecard; strategická analýza; strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2019
Datum podání práce:
10. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.