Minimální mzda v České republice a v Evropské unii

Název práce: Minimální mzda v České republice a v Evropské unii
Autor(ka) práce: Horvát, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Koľveková, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na vývoj minimální mzdy v České republice a členských státech Evropské unie. Cílem práce je potvrdit či zamítnout hypotézu o existenci vlivu navyšování minimální mzdy na míru nezaměstnanosti v jednotlivých státech. Prostřednictvím analýzy vývoje minimální mzdy a ostatních makroekonomických ukazatelů mezi lety 2000 a 2018, v 8 státech Evropské unie, jsou vybrány proměnné, které mohou mít vliv na vývoj míry nezaměstnanosti. Vícenásobnou regresní analýzou jsou dále ověřeny významnosti jednotlivých vysvětlujících proměnných. Významnost minimální mzdy na míru nezaměstnanosti celé populace byla prokázána ve Slovinsku, Španělsku a České republice. Data vybraných zemí jsou dále podrobena ekonometrické analýze za účelem vysvětlení míry nezaměstnanosti mladistvých. Významnost minimální mzdy je v tomto případě prokázána na datech Slovinska a Francie.
Klíčová slova: nezaměstnanost; minimální mzda; HDP
Název práce: Mininimum wage in the Czech Republic and European Union
Autor(ka) práce: Horvát, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Koľveková, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the development of the minimum wage in the Czech Republic and the Member States of the European Union. The aim of this work is to confirm or reject the existence of effect of raising the minimum wage on the unemployment rate in individual states. By analyzing the development of the minimum wage and other macroeconomic indicators between 2000 and 2018, in 8 EU Member States, variables that may affect the development of the unemployment rate are selected. The significance of individual explanatory variables is verified by multiple regression analysis. The significance of the minimum wage to the unemployment rate of the whole population was proven in Slovenia, Spain and the Czech Republic. Data of selected countries are further subjected to econometric analysis to explain the youth unemployment rate. The significance of the minimum wage in this case is proven on the data of Slovenia and France
Klíčová slova: unemployment; minimum wage; GDP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2018
Datum podání práce: 10. 12. 2019
Datum obhajoby: 31. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67469/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: