Interná komunikácia na sociálnych sieťach v medzinárodných firmách” Zameranie na vzdelávanie a rozvoj komunít

Název práce: Internal communication on Social Networks in international companies: Focus on community learning & development
Autor(ka) práce: Petrovková, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Stromko, Břetislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis acknowledges the need for comprehensive qualitative collection of learnings on effective internal communication, knowledge sharing as well as L¬earning & Development approaches in international companies. The objective of the thesis is to offer applicable recommendations for the Hilti`s global L&D department on practices proven to be successful in creating organic and engaged employee behaviour across the mentioned areas. Firstly, the thesis will define key corporate knowledge sharing and communication channels, as well as current known practices. Secondly, the thesis will present the data collected in qualitative study among 12 international companies across industries, focusing on their experience with building and management of channels and platforms enabling effective communication. Collected learnings aim to present deeper user-centric understanding of platforms designed for sharing and retention of internal knowledge as well as employee development.
Klíčová slova: social learning, learning & development; internal social networks; internal communication
Název práce: Interná komunikácia na sociálnych sieťach v medzinárodných firmách” Zameranie na vzdelávanie a rozvoj komunít
Autor(ka) práce: Petrovková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Stromko, Břetislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Táto diplomová práca uznáva potrebu komplexného kvalitatívneho zhromažďovania poznatkov o efektívnej internej komunikácii, zdieľania informácií, ako aj o prístupoch vo vzdelávaní a rozvoji v medzinárodných spoločnostiach. Cieľom diplomovej práce je poskytnúť aplikovateľné odporúčania pre globálne oddelenie L&D spoločnosti Hilti o postupoch, ktoré sa ukázali ako úspešné pri vytváraní organickej aktivity zamestnancov v uvedených oblastiach. Po prvé, práca vymedzí kľúčové kanály zdieľania podnikových znalostí a komunikačné kanály, ako aj súčasné známe postupy. Po druhé, práca bude prezentovať údaje zozbierané v kvalitatívnej štúdii v rámci 12 medzinárodných spoločnosí naprieč odvetviami, so zameraním na ich skúsenosti s budovaním a správou kanálov a platforiem umožňujúcich efektívnu komunikáciu. Cieľom zhromaždených poznatkov je poskytnúť používateľom hlbšie porozumenie platforiem určených na zdieľanie a uchovávanie interných znalostí, ako aj na rozvoj zamestnancov.
Klíčová slova: rozvoj a vzdelávanie, sociálne vzdelávanie; interné sociálne siete; interná komunikácia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2016
Datum podání práce: 10. 12. 2019
Datum obhajoby: 27. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59880/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: