Vliv obalů na udržitelnost logistického řetězce

Název práce: Vliv obalů na udržitelnost logistického řetězce
Autor(ka) práce: Caltová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Čermáková, Elvíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je objasnit vliv obalového materiálu na logistickou udržitelnost u vybraných položek v konkrétním podniku. Je proto provedena kvantitativní analýza podnikových dat, která spolu s interními dokumenty slouží k popisu současného stavu. Posuzovány jsou všechny úrovně balení z pohledu spotřeby materiálu, přepraveného objemu zboží, využití ložného prostoru palety, prodaného objemu balení a nákupních a prodejních cen balení. U vybraných terciálních balení je zkoumáno využití kapacity návěsu, náklady na přepravu a environmentální dopad přepravy. Na základě rešerše literatury a řešení konkurentů jsou navrhnuta opatření, která by měla vést k vyšší udržitelnosti balení v podniku. Pro jejich ověření je třeba v rámci dalšího výzkumu sestavit ucelený nástroj, který by dokázal vyhodnotit celkovou udržitelnost jednotlivých obalových řešení a pomohl vybrat to nejlepší. Limitujícím faktorem datové analýzy jsou zejm. nepřesnosti v logistických datech, které by bylo třeba dále prověřit.
Klíčová slova: Udržitelný logistický řetězec; Udržitelné balení; Doprava; FMCG; Udržitelnost
Název práce: The Impact of Packaging on Supply Chain Sustainability
Autor(ka) práce: Caltová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Čermáková, Elvíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of the thesis is to explore the influence of packaging material on logistics sustainability of selected items in a chosen company. A quantitative analysis of business data is performed, which together with internal documents serves to describe the current state. All levels of packaging are assessed in terms of material consumption, amount of transported goods, pallet loading capacity, packaging volumes sold, packaging purchase and sale prices. Capacity utilization of the semi-trailer, transportation costs and environmental impact of transport is examined for selected tertiary packaging. Based on a literature review and solutions of competitors, suggestions that should lead to more sustainable packaging in the company are proposed. To verify them, it would be necessary to put together a comprehensive tool that would be able to evaluate the overall sustainability of individual packaging solutions and help to select the best one. Inaccuracies in the logistics data are the main limiting factor of the data analysis and they would need to be re-examined in farther research.
Klíčová slova: Sustainability; Sustainable Supply Chain; Sustainable Packaging; Transport; FMCG

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2019
Datum podání práce: 11. 12. 2019
Datum obhajoby: 30. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71535/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: