Vývoj recyklace odpadů ČR v letech 2002-2017 v porovnání s průměrem Evropské unie

Název práce: Vývoj recyklace odpadů ČR v letech 2002-2017 v porovnání s průměrem Evropské unie
Autor(ka) práce: Hruša, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Ehler, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem míry recyklace odpadů na území České republiky v porovnání s průměrem Evropské unie. Data byla získána z veřejné databáze Eurostat a z Českého statistického úřadu. Cílem práce je zmapování vývoje míry recyklace na území ČR a v rámci celé Evropské unie. Na základě této analýzy práce odpovědí na hypotézu ve znění: „Vývoj míry recyklace odpadů na území České republiky byl mezi lety 2002 až 2017 v porovnání s průměrem členských zemí Evropské unie nadprůměrný“. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje teoretickým ustanovením tržních struktur, legislativnímu rámci odpadové politiky na území ČR a popisu role společnosti EKO-KOM a.s. v této oblasti. Dále popisuje pohled Evropské unie. Praktická část zpracovává data týkající se recyklace odpadů na území ČR a EU, které následně porovnává.
Klíčová slova: odpad; EKO-KOM; Evropská unie; recyklace; Česká republika
Název práce: Development of Recycling of Waste of the Czech Republic in 2002-2007 compared to the average of the European Union
Autor(ka) práce: Hruša, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Ehler, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the development of waste recycling in the Czech Republic in comparison with the European Union average. The data obtained from the Eurostat public database and the Czech Statistical Office. The aim of this work is to map the development of the recycling level in the Czech Republic and in the whole European Union. Based on this analysis, it is possible for the Czech Republic to succeed in recycling waste above the average of all EU countries. This thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with the theoretical bases of market structures, the legislative framework of waste policy in the Czech Republic and the description of the role of EKO-KOM a.s. in this area. Then it describes the view of European Union. The practical part analyzes data concerning waste recycling in the Czech Republic and the EU. These data are then compared.
Klíčová slova: Recycling; Czech Republic; Waste; EKO-KOM; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2019
Datum podání práce: 11. 12. 2019
Datum obhajoby: 6. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71152/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: