Analýza trhu práce ČR v letech 2014–2018 s ohledem na úroveň vzdělání pracovní síly

Název práce: Analýza trhu práce ČR v letech 2014–2018 s ohledem na úroveň vzdělání pracovní síly
Autor(ka) práce: Holomková, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Rotschedl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V posledních letech dochází k nedostatku uchazečů na trhu práce, a zároveň k růstu volných pracovních míst. Diplomová práce si klade za cíl nalézt disproporce na trhu práce v období let 2014 až 2018 v České republice. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se teorie lidského kapitálu, českého vzdělávacího systému a v neposlední řadě trhu práce, a to teoretického pohledu, tak i aplikace na Českou republiku. V praktické části je analyzována nabídka a poptávka trhu práce, které představují uchazeči a volná pracovní místa. Součástí jsou dále ukazatele týkající se trhu práce. Diplomová práce nalezla disproporce na straně nabídky trhu práce u základního a nižšího středního vzdělání. Co se týče profesí, je nedostatek pracovníků v obsluze strojů a zařízení, montérů, řemeslníků, opravářů, pomocných pracovníků a specialistů. Na základě analýzy je stanoven budoucí vývoj v krátkém a dlouhém horizontu a seznam doporučení pro zlepšení situace. V budoucnu lze očekávat stále rostoucí nedostatek odpovídajících uchazečů o pracovní místa až do doby hospodářské krize. U profesí jako montéři a pomocní pracovníci je ale situace spíše dočasná. Díky příchodu technologií bude část těchto pozic automatizována. Příkladem doporučení pro zlepšení situace je například zvýšení spolupráce škol a firem nebo zlepšení výuky IT vzhledem k budoucímu vývoji trhu práce a celé ekonomiky.
Klíčová slova: uchazeči na trhu práce; trh práce; vzdělání; vzdělávací systém; nabídka trhu práce; lidský kapitál; volná pracovní místa
Název práce: Analysis of Labour market in 2014 - 2018 with regard to the level of education of workforce
Autor(ka) práce: Holomková, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Rotschedl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In recent years, there has been a shortage of job seekers on the labour market as well as growth of job vacancies. The aim of this diploma thesis is to find disproportions on the labour market in the period from 2014 to 2018 in the Czech republic. The theoretical part contains chapters concerning the theory of human capital and the Czech education system. Last, but not least, theoretical part is the labour market from the theoretical point of view and the application to the Czech republic. The practical part analyzes demand and supply of labour market depicted as job seekers and job vacancies. It also includes labour market indicators. The diploma thesis found disproportions on the labour market supply side of primary and lower secondary education. In terms of professionals, there is a shortage of workers in plant and machine operator, assembler, craft and related trade workers, elementary occupation and specialists. Based on the analysis, there are future development identified in short and long term, and recommendations for improving the situation. In the future, growing lack of adequate job seekers can be expected until next economic crisis. However, for assemblers and elementary occupations is the situation rather temporary. Because of upcoming technologies, their work might be automated. Example of recommendation is, for instance, an increase of collaboration between schools and businesses or an improvement of IT education due to future development of the labour market and economy as such.
Klíčová slova: Labour market; education; education system; human capital; Labour market supply; job vacancies; job seekers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2019
Datum podání práce: 11. 12. 2019
Datum obhajoby: 10. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69456/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: