Marketing v neziskové organizaci

Název práce: Marketing v neziskové organizaci
Autor(ka) práce: Makeyeva, Yelizaveta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Severchenko, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je posoudit stávající situaci organizace a její postavení na trhu na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí příslušného podniku. Dílčím cílem je prostřednictvím získaných poznatků doporučit optimální strategii pro zlepšení současné pozice organizace na trhu. V teoretické části je zaměření na teoretické východisko marketingu v neziskovém sektoru a hlavní marketingové nástroje. Praktická část obsahuje kombinaci marketingových aktivit, pomoci kterých bylo dosaženo celkového porozumění postojů, hodnot a směřování organizace. Takto získané poznatky pak v souladu s odbornou literaturou tvoří základy pro navržení adekvátních doporučení a opatření.
Klíčová slova: Porterova analýza pěti sil; SWOT analýza; marketing; vzdělávaní
Název práce: Marketing in non-profit organization
Autor(ka) práce: Makeyeva, Yelizaveta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Severchenko, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to assess the current situation of the organization and its position on the market based on the analysis of the external and internal environment of the company. A partial goal is to recommend the strategy to improve the current position of the organization on the market through the acquired knowledge. The thesis constructs of two parts – theoretical framework and practical part. The theoretical framework focuses on the theoretical basis of marketing in the non-profit sector and the main marketing tools. The practical part contains a combination of marketing activities, which helped to achieve an overall understanding of attitudes, values and direction of the organization. The knowledge thus obtained, in accordance with the professional literature, form the basis for proposing adequate measures and recommendations.
Klíčová slova: education; Porter's five forces analysis; SWOT analysis; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2018
Datum podání práce: 11. 12. 2019
Datum obhajoby: 15. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67190/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: