Vliv vztahu k řečníkovi na schopnost rozpoznání argumentačních faulů

Název práce: Vliv vztahu k řečníkovi na schopnost rozpoznání argumentačních faulů
Autor(ka) práce: Buyanov, Sergey
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Oponenti práce: Procházka, David Anthony
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je pomocí experimentu ověřit schopnost vybraných skupin (studenti VŠ, zaměstnaní lidé s VŠ a bez) rozpoznávat argumentační fauly českých a zahraničních autorit (politiků, vědců, veřejné známých osob) a zjistit, zda osobní vztah k řečníkovi má vliv na rozpoznání argumentačních faulů. Přínosem dané bakalářské práce je závěr o tom, jaký vliv má u vybraných skupin vztah k řečníkovi na schopnost rozpoznání argumentačních faulů. V prvním oddílu teoretické části jsou popsané základní typy argumentačních faulů a jejích charakterní rysy. Druhý oddíl teoretické části se věnuje vlivu autorit jako jednomu z faktorů ovlivňujících schopnost rozpoznání argumentačních faulů. Praktická část dané bakalářské práce se zabývá výzkumem, založeným na on-line dotazníkových šetřeních. Získaná data budou pak zpracované a vyhodnocené na základě popisné statistiky a následně porovnávané s výchozí předpoklady.
Klíčová slova: argumentační fauly; vliv autorit; rozpoznání faulů
Název práce: The impact of the attitude to the speaker on the ability to identify logical mistakes
Autor(ka) práce: Buyanov, Sergey
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Oponenti práce: Procházka, David Anthony
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is thanks to an executed experiment find out the ability of the selected groups (university students, employed people with higher education and without one) to identify logical mistakes of the Czech and the foreign authorities (politicians, scientists, public known individuals) and to discover if the personal attitude to the speaker has an impact on the ability to identify logical mistakes. The input of this thesis is the conclusion about what impact has the attitude of the selected groups to the speaker on the ability to identify logical mistakes. In the first section of the theoretical part are described the major types of the logical mistakes and their characteristics. The second section of the theoretical part studies the impact of the authorities as one of the factors impacting on the ability to identify logical mistakes. The practical part of this thesis contains the research based on the on-line questionnaires. Obtained data are going to be processed and evaluated on the base of descriptive statistics and subsequently compared with the initial assumptions.
Klíčová slova: logical mistakes; the impact of the authorities; the identification of the mistakes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 16. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65554/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: