Citlivost investic na úrokovou míru v pásmu nulové spodní hranice pro evropské země mimo eurozónu v letech 1999-2018

Název práce: Citlivost investic na úrokovou míru v pásmu nulové spodní hranice pro evropské země mimo eurozónu v letech 1999-2018
Autor(ka) práce: Matějka, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje citlivosti investic na změny úrokové míry v blízkosti nulové spodní hranice úrokové sazby. Ekonometrická analýza, která je provedena pomocí regrese z panelových dat, zkoumá elasticitu hrubé tvorby kapitálu na změny úrokové míry v evropských zemích v letech 1999 až 2018. Jedná se o státy, které mají samostatně působící centrální banku, nepatřící do Eurozóny. Aby bylo možné zkoumat citlivost investičního konání na změny úrokové míry v blízkosti nulové hranice, je datový soubor rozdělen na dvě části podle toho, o jakou hladinu úrokové sazby se jedná. Panelová regrese je provedena metodou fixních efektů a náhodných efektů, které se pro analýzu hodí více než klasický model panelových dat, ve kterém se vyskytuje nepozorovaná heterogenita. Výsledky předložených modelů poukazují na negativní vztah investic a úrokové míry v celém datovém souboru i ve dvou rozdělených datových souborech. Větší citlivost na změny úrokové míry vykazují investice v pásmu nízkých úrokových sazeb.
Klíčová slova: Úroková míra; Hrubá tvorba kapitálu; Modely panelových dat; Zero lower bound
Název práce: Sensitivity of investment to interest rates changes in zero lower bound zone for european countries outside the euro area in 1999-2018
Autor(ka) práce: Matějka, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to find out what is the correct level of sensitivity of investment to the interest rate changes near the Zero lower bound. Econometric analysis, which is carried out by means of panel data regression, examines the elasticity of gross capital formation to changes in interest rates in European countries between 1999 and 2018. These are states that have an independent central bank outside the Eurozone. In order to examine the sensitivity of investment activity to interest rate changes near the zero limit is the dataset divided into two parts, depending on the interest rate level. Panel regression is performed using fixed effect and random effects model, which are more suitable for analysis than a classical model of panel data in which unobserved heterogeneity occurs. The results of the presented models indicate a negative relationship between investment and interest rates in the complete dataset as well as in two split data sets. Investments in the low interest rate zone are more sensitive to interest rate changes.
Klíčová slova: Gross capital formation; Interest rate; Panel data models; Zero lower bound

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2019
Datum podání práce: 12. 12. 2019
Datum obhajoby: 12. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70270/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: