Je potřeba zavést plošné uzákonění 5 týdnů dovolené v České republice?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Je potřeba zavést plošné uzákonění 5 týdnů dovolené v České republice?
Autor práce:
Stejskalová, Alice
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Bartůsková, Lucia
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje navrhovanému prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou ze 4 na 5 týdnů. Cílem diplomové práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, zda je zapotřebí zavést plošné uzákonění 5 týdnů dovolené vzhledem k právně-institucionálnímu vývoji v České republice a aktuálnímu stavu tohoto institutu v Evropské unii. Dílčím cílem této diplomové práce je za pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak se v jednotlivých odvětvích národního hospodářství liší rozsah poskytované dovolené v roce 2019 a zda by tato změna představovala pro oslovené firmy ztrátuatraktivního benefitu. Teoretická část práce stručně charakterizuje hlavní přístupy ekonomické teoriek problematice individuální nabídky práce, fenomény vedoucí k substituci práce volným časem a parametrické charakteristiky institutu dovolené a dalších forem dodatečného odpočinku. Praktická část práce je rozdělena do tří části. V první části je nejprve provedenaanalýza právně-institucionálního vývoje institutu dovolené mezi lety 1918–2019. Druhá část se věnuje komparaci průměrné odpracované doby a uzákoněné základní výměry dovolené napříč zeměmi Evropské unie mezi lety 1993–2017. Obě části prokázaly, že není potřeba zavést plošné uzákonění 5 týdnů dovolené v České republice vzhledem k právně-institucionálnímu vývoji v České republice a aktuálnímu stavu tohoto institutu v Evropské unii. Dotazníkové šetření ukazuje, že pět týdnů dovolené je téměř standardemnapříč národohospodářskými odvětvími. Rovněž se ukazuje, že plošné uzákonění týdne dovolené navíc pro oslovené firmy představuje ztrátu atraktivního benefitů.
Klíčová slova:
základní výměra dovolené; průměrná roční odpracovaná doba; dovolená; zaměstnanecký benefit; trh práce; zákoník práce; zaměstnavatel; pracovní právo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 5. 2019
Datum podání práce:
12. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69735_stea01.pdf [1,78 MB]
Oponentura:
64918_xszal03.pdf [401,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
69735_vosz01.pdf [403,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69735/podrobnosti