Analýza ekonomických faktorů ovlivňujících otce při rozhodování o čerpání dávky otcovské poporodní péče v Hl. městě Praha v roce 2018

Název práce: Analýza ekonomických faktorů ovlivňujících otce při rozhodování o čerpání dávky otcovské poporodní péče v Hl. městě Praha v roce 2018
Autor(ka) práce: Krulichová, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubelková, Karina
Oponenti práce: Bergmannová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je identifikace ekonomických faktorů, ovlivňujících otce žijící v úplných rodinách při rozhodnutí o čerpání dávky otcovské poporodní péče v Hl. městě Praha v roce 2018. Po vymezení ekonomických faktorů na základě rešerše vybraných sociologických šetření byla analyzována data související s těmito faktory. Součástí diplomové práce je kvalitativní výzkum provedený formou polostrukturovaného interview s pěti muži, žijícími v Hl. městě Praha, kterým se v roce 2018 narodilo dítě. Ačkoli otcové, kteří se rozhodli nevyčerpat dávku otcovské poporodní péče v plném rozsahu, tedy po dobu sedmi kalendářních dní, uváděli pro své rozhodnutí převážně ekonomické důvody, tyto důvody byly velmi individuální a v zásadě není možné je generalizovat. Na základě získaných výsledků tedy byla potvrzena hypotéza „Otcové žijící v Hl. městě Praha se neshodují na žádném ekonomickém faktoru, který by pro ně představoval překážku při rozhodování o čerpání dávky otcovské poporodní péče.“ V závěru diplomové práce jsou formulována doporučení k realizaci opatření tzv. aktivního otcovství. Vzhledem k absenci podobných šetření v tomto regionu, má diplomová práce ambici sloužit jako jeden z podkladů při tvorbě vhodných prorodinných opatření v oblasti podpory tzv. aktivního otcovství především v regionu Hl. města Praha.
Klíčová slova: harmonizace rodiny a zaměstnání; Hl. město Praha; rodinná politika; aktivní otcovství; dávka otcovské poporodní péče
Název práce: Analysis of Economic Aspect Influencing Fathers in drawing of paternity leave decision making in Prague in 2018
Autor(ka) práce: Krulichová, Kamila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubelková, Karina
Oponenti práce: Bergmannová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to identify economic aspects, that influence fathers living in families in drawing of paternity leave decision making in Prague in 2018. Initially, the economic factors are analysed and subsequently followed by data associated with such factors. Also, the qualitative research that is conducted in form of semi-structured interview with five man living in Prague to whom the child was born in the year 2018, is part of the thesis. However interviewed fathers who decided not to take the full benefit of paternity leave in a full range, stated predominantly economic aspects as their reason for above mentioned decision. Their personal reasons were individual therefore it is not possible to generalize them. Based on the gathered data the main hypothesis “Fathers living in Prague are not uniformed in case of any economic factor that would represent an obstacle in the drawing of paternity leave decision making” is confirmed. The diploma thesis concludes with a few recommendations for realisation and implementation of measures of so-called active fatherhood. Due to an absence of similar research in the selected region, the diploma thesis has an ambition to provide a foundation in the process of appropriate pro-family measures creation, especially in the field of analysed active paternity in Prague.
Klíčová slova: active fatherhood; paternity leave; work-life balance; Prague; family policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2019
Datum podání práce: 13. 12. 2019
Datum obhajoby: 12. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70088/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: