Vývoj toxických aktiv státu – zátěže fiskální politiky České republiky v období 2000 - 2017

Název práce: Vývoj toxických aktiv státu – zátěže fiskální politiky České republiky v období 2000 - 2017
Autor(ka) práce: Šimák, Radim
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza systému a vývoje toxických aktiv státu (pohledávek po lhůtě splatnosti) v České republice ve sledovaném období od roku 2000 do roku 2017, ve státních institucích, které mají management těchto toxických aktiv ve svém předmětu činnosti.Řešená problematika má obrovský národohospodářský význam s ohledem na objem a náklady spojené se správou. Aktuálnost spočívá v ignoraci vládních reprezentací této významné fiskální zátěže. Přínosem práce je objasnění dlouhodobého negativního vývoje toxických aktiv státu a identifikace příčin vládního selhání.Teoretická část je zaměřena na charakteristiku použitých pojmů a hospodářskou politiku. Dále jsou popsány dotčené ekonomické teorie vládního selhání, morálního hazardu a asymetrických informací.Náplní praktické části práce je analýza systému managementu toxických aktiv u jednotlivých státních institucí a analýza vývoje toxických aktiv vzniklých zejména z nedoplatku daní, cel a sociálního pojištění. Závěrem jsou identifikovány příčiny ignorance této části fiskální politiky a navržena národohospodářská opatření vedoucí k odstranění příčin.
Klíčová slova: toxická aktiva; analýza; pohledávky státu; fiskální politika; vládní selhání
Název práce: Vývoj toxických aktiv státu – zátěže fiskální politiky České republiky v období 2000 - 2017
Autor(ka) práce: Šimák, Radim
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analysise the volume of toxic assets of the state (overdue receivables) in Czech Republic during the reporting period from 2000 to 2017 in state institutions that manage these toxic assets.The topic is important and actual because of the fact the overdue claims have a large volume and cost of management. It is actual problem because is being ignored by the government. The benefit is to clarify the development and identification of causes of government failure.The theoretical part is focused on characterization of used terms and economic policy. Economic theory of government failure, moral hazard and asymmetric information are characterized in second part.The content of the practical part is the analysis of the toxic assets management system and analysis of toxic assets development incurred mainly due to unpaid balance of taxes, duties and social insurance. In conclusion causes are identified and why this part of fiscal policy is being ignored. There are also suggested measures to eliminate the problem.
Klíčová slova: government failure; state claim; toxic assets; analysis; fiscal policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 3. 2019
Datum podání práce: 13. 12. 2019
Datum obhajoby: 12. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69328/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: