Liberalizácia zahraničného obchodu Spojených štátov amerických v rámci New Dealu ako cesta z Veľkej depresie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Liberalizácia zahraničného obchodu Spojených štátov amerických v rámci New Dealu ako cesta z Veľkej depresie
Autor práce:
Šimo, Dávid
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Johnson, Zdenka
Osoba oponující práci:
Chalupecký, Petr
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zameriava na tému dosahov liberalizácie zahraničného obchodu Spojených štátov pomocou bilaterálnych zmlúv, v priebehu tridsiatych rokov. Konkrétne sa práca zameriava na vývoj zahraničného obchodu Spojených štátov v kontexte ekonomických udalostí v priebehu tridsiatych rokov a pokúša sa zodpovedať otázku, či liberalizácia zahraničného obchodu pozitívne prispela k hospodárskemu rastu medzi rokmi 1933 až 1939 a to pomocou dopadov na štruktúru vývozu aj dovozu. V prvej časti práce, ktorá je rozdelená na tri kapitoly, je popísaná hospodárska situácia Spojených štátov po začiatku Veľkej hospodárskej krízy spolu s popisom dopadov protekcionistického colného sadzobníku prijatého na začiatku tridsiatych rokov, pod názvom Smoot-Hawleyho colný sadzobník. Následne sa táto časť práce zameriava na popis ekonomickej situácie Spojených štátov v sledovanom období a na ekonomické kroky štátu, spolu s popisom prijatých opatrení a prístupov v zahraničnom obchode. Ďalšia časť práce je rozdelená na dve kapitoly a v prvej polovici detailne analyzuje dopady liberalizácie zahraničného obchodu na komoditnú a teritoriálnu štruktúru vývozu a dovozu Spojených štátov, spolu s analýzou ovplyvňujúcich determinantov. Druhá kapitola tejto časti sa zameriava na zhodnotenie dôležitosti bilaterálnych zmlúv pre vývoj zahraničného obchodu, na základe analýzy štruktúry zahraničných partnerov. Pre potreby celkového zhodnotenia a dopadov na ekonomiku je taktiež zanalyzovaný vývoj investícií do Spojených štátov a všetky informácie sú nakoniec uvedené do kontextu vývoja svetového obchodu. Výsledkom práce je konštatovanie, že hypotéza nebola jasne potvrdená a liberalizácia zahraničného obchodu formou bilaterálnych zmlúv síce mala pozitívne dopady na ekonomiku, ale len v obmedzenom rozsahu a samotné bilaterálne zmluvy pôsobili skôr ako prostriedok vďaka, ktorému sa situácia v medzinárodnom obchode zlepšovala a dopady týchto zmlúv boli skôr mikroekonomického charakteru aj spolu s ďalšími ekonomickými determinantmi.
Klíčová slova:
bilaterálne zmluvy; liberalizácia; tridsiate roky; Spojené štáty; medzinárodný obchod

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 1. 2019
Datum podání práce:
13. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68156_xsimd30.pdf [2,88 MB]
Oponentura:
64913_chalupec.pdf [147,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
68156_jerz01.pdf [280,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68156/podrobnosti