Komparace fiskálních politik Spojených států amerických během první a druhé světové války

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace fiskálních politik Spojených států amerických během první a druhé světové války
Autor práce:
Jurák, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Johnson, Zdenka
Osoba oponující práci:
Kovář, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na fiskální politiku Spojených států amerických během první a druhé světové války, kde hlavním předmětem analýzy je daňová soustava, emise válečných dluhopisů a federální výdaje. Teoretická část práce začíná představením základních principů teorie fiskální politiky a její vlivy na ekonomické subjekty. Následuje popis hlavních rysů válečné ekonomiky a nástrojů využívaných státem pro zasahování do hospodářství s uvedením konkrétních příkladů ze sledovaných období. V praktické části práce jsou zkoumány rozpočtové zákony zavedené v jednotlivých obdobích se zaměřením na úpravy konkrétních daňových sazeb a jejich příjmů do federálního rozpočtu. U válečných dluhopisů jsou analyzovány jednotlivé kampaňové akce, náležitosti emitovaných dluhopisů a jejich podíl na příjmech v rozpočtu. S dluhovým financováním je analyzován také vývoj federálního dluhu. Cílem práce je komparace jednotlivých fiskálních politik zaměřených na federální příjmy a jejich využití ve federálních výdajích, která financovaly válečnou ekonomiku. Komparací jednotlivých fiskálních nástrojů a jejich příjmů práce odpovídá na hlavní výzkumnou otázku, zda byla převážná část vládních výdajů během obou konfliktů z větší části financována dluhově. Výsledky práce naznačují, že hypotéza je potvrzena, kdy dominantním nástrojem financování vládních výdajů byly státní dluhopisy, které cílily zejména na veřejnost.
Klíčová slova:
první světová válka; druhá světová válka; Spojené státy americké; fiskální politika; válečná ekonomika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 1. 2019
Datum podání práce:
13. 12. 2019
Datum obhajoby:
14.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68155_xjurm39.pdf [1,88 MB]
Oponentura:
64912_kovarma.pdf [284,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
68155_jerz01.pdf [277,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68155/podrobnosti