Řízení výkonnosti eGovernmentu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Řízení výkonnosti eGovernmentu
Autor práce:
Fortinová, Jana
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Voříšek, Jiří; Skrbek, Jan; Koudle, Václav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
eGovernment a v jeho rámci řízení IT služeb se trvale a rychle vyvíjí s tím, jak se mění ekonomické, organizační i technologické prostředí nasazování a využívání IT v praxi orgánů veřejné moci (OVM). Mění se i požadavky na řízení požadované výkonnosti OVM, a to s efektivním využitím stávajících IT služeb, ale i s postupným rozvojem jednotlivých komponent systémů řízení a zejména jejich vzájemných vazeb.Cílem disertační práce je v prostředí samosprávy vytvořit model řízení výkonnosti eGovernmentu (eGPM, eGovernment Performance Management), který má poskytnout vedení orgánu veřejné moci komplexní informaci o komponentách jeho řízení, jejich vlivu na výkonnost OVM. To vytvoří kvalitnější podklady pro racionální rozhodování a určování priorit při řešení rozvoje OVM (investic, projektů, kvalifikačních programů atd.). Východiskem návrhu modelu je sada identifikovaných klíčových problémů a otázek vyplývajících z nejrůznějších analýz, průzkumů, tuzemské i zahraniční literatury a diskusí s experty z praxe.Disertační práce poskytuje návrhy řešení řízení výkonnosti OVM zejména v následujících aspektech:základní vymezení 3 pojetí řízení výkonnosti (analytického, ekonomického, manažerského) vyplývající z analýzy dostupných zdrojů a zkušeností z praxe řešení modelu řízení výkonnosti OVM na základě propojeného využití všech 3 pojetí,doplnění ekonomického pojetí výkonnosti směřujícího k vymezení klíčových ekonomických, resp. finančních ukazatelů a jejich hodnocení na základě definovaných dimenzí,dotažení řešení výkonnosti OVM do hodnocení jednotlivých komponent řízení podle individuálně definovaných charakteristik s potřebnou mírou flexibility a z toho vyplývající jasně definovaný prostor pro zvyšování výkonnosti a zkvalitňování řízení,promítnutí řízení využití nových technologií do adekvátních úloh řízení OVM,návrh implementace a způsobu využití modelu, na základě všech předchozích řešení se pak nabízí přesnější vymezení úkolů spojených se zvyšováním výkonnosti pro jednotlivé útvary, případně řídící a další pracovníky OVM.
Klíčová slova:
eGovernment; výkonnost; řízení výkonnosti; řízení výkonnosti eGovernmentu; Veřejná správa; Orgán veřejné moci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 3. 2015
Datum podání práce:
16. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.