Analýza rozdílů v odměňování žen a mužů a jejich determinantů v České republice

Název práce: Analysis of gender wage differences and their determinants in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Babjaková, Miriam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kalíšková, Klára
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on analysis of gender wage differences and their determinants in the Czech Republic. The gender wage differences were analysed by aggregated data, microdata for employees from the survey Statistics on Income and Living Conditions for the year 2018 and by data about employees of company (which name is kept anonymous) operating in financial sector in the Czech Republic. In the main analysis, which used data of employees from Statistics on Income and Living Conditions 2018, the adjusted gender wage gap was estimated for employees to 24.9%. Thus, 20.5% of gender wage gap was explained by explanatory variables. It was found that number and age of children has an impact on gender wage differences. The gender wage gap for average yearly earnings is for employees with child younger than 6 years old 47.3%, which is higher by 26.7 pp. than gender wage gap for employees without children. The gender wage differences present in the analysed company operating in financial sector was decomposed by Oaxaca-Blinder decomposition to 51.2% of explained part and 48.8% of unexplained part.
Klíčová slova: gender wage differences; adjusted gender wage gap; the Czech Republic; employees; Oaxaca-Blinder decomposition
Název práce: Analýza rozdílů v odměňování žen a mužů a jejich determinantů v České republice
Autor(ka) práce: Babjaková, Miriam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalíšková, Klára
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na zkoumání rozdílů v odměňování žen a mužů a jich determinanty v České republice. Rozdíly v odměňování žen a mužů byly analyzované agregovanými daty, mikro daty pro zaměstnance pomocí šetření Životních podmínek pro rok 2018 a na základě dat o zaměstnancích ze společnosti (který jméno je zanecháno v anonymitě) působící ve finančním sektoru v České republice. V hlavní analýze, s použitím dat pro zaměstnance ze šetření Životních podmínek 2018, byl odhadnutý upravený rozdíl v odměňování žen a mužů pro zaměstnance na 24,9%. Tedy 20,5% z rozdílu odměňování žen a mužů bylo vysvětleno pomocí vysvětlujících proměnných. Bylo zjištěno, že počet a věk dětí mají vliv na rozdíl v odměňování žen a mužů. Rozdíl v odměňování žen a mužů pro průměrné příjmy je pro zaměstnance, kteří mají dítě mladší jako 6 let 47,3%, což je o 26,7 pp. více než rozdíl v odměňování žen a mužů bez dětí. Rozdíl v odměňování žen a mužů přítomen v analyzované společnosti, operující ve finančním sektoru, byl rozložen pomocí Oaxaca-Blinder dekompozice na 51,2% vysvětlenou část a 48,8% nevysvětlenou část.
Klíčová slova: rozdíl v odměňování žen a mužů; upravený rozdíl v odměňování žen a mužů; Česká republika; zaměstnanci; Oaxaca-Blinder dekompozice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 6. 2019
Datum podání práce: 17. 12. 2019
Datum obhajoby: 30. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69916/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: