Faktory ovlivňující přístup nositele změny ke změně organizační struktury

Název práce: Faktory ovlivňující přístup nositele změny ke změně organizační struktury
Autor(ka) práce: Králová, Věra
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Štrach, Pavel
Oponenti práce: Špaček, Miroslav; Kubíčková, Lea
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vysoké procento selhání realizovaných organizačních změn je častým argumentem v literatuře i v praxi. Vysvětlení této neúspěšnosti motivuje k novému pohledu na výzkum organizační změny. Nabízí se pohled perspektivou organizačního designu, který předchází samotné organizační změně. Organizační design, stejně jako organizační změna, je ovlivněn kontextem, obsahem a procesem, ale také nositelem změny, jehož významu a vlivu na organizační design není v literatuře věnován dostatek pozornosti. Organizační design a organizační změnu propojuje organizační struktura, která je jednak zásadní komponentou modelů organizačního designu, tak je také průvodním znakem každé významné organizační změny. Tato práce si klade za cíl identifikovat faktory ovlivňující přístup nositele změny ke změně organizační struk-tury. Kvalitativní přístup využívá vícenásobné případové studie, které porovnávají šest organizací různých velikostí z různých odvětví. Porovnávání případových studií vychází z principů zakotvené teorie pro analýzu dat. Výsledky disertační práce před-stavují pět faktorů nazvaných jako: vize, vzájemné souvislosti, vytrvalost, konzistentnost a zvládání role, které ovlivňují přístup nositele změny ke změně organizační struktury a jimiž nositel změny ovlivňuje obsah a proces organizačního designu. Ty-to výsledky jsou zachyceny v modelu faktorů nositele změny představujícím jednotlivé faktory a následně v teoretickém modelu určujícím přístup nositele změny k organizačnímu designu. Výstupy disertační práce rozšiřuje teorii organizačního designu identifikací faktorů a teoretickým modelem určující přístup nositele změny k organizačnímu designu. Výstupy disertační práce zároveň umožňují nositelům změn, lídrům či manažerům lépe porozumět komplexitě iniciovaných organizačních změn a potenciálně pomáhají překonat selektivní vnímání.
Klíčová slova: organizační design; organizační změna; nositel změny; faktory; organizační struktura; vize; vzájemné souvislosti; vytrvalost; konzistentnost; zvládání role
Název práce: Factors influencing change agents’ approach to changing organizational structure
Autor(ka) práce: Králová, Věra
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Štrach, Pavel
Oponenti práce: Špaček, Miroslav; Kubíčková, Lea
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
High prevalence of organizational change failures is a topical issue both in academia and in practice. Organization design offers a new perspective for exploring such prevalence because organization design precedes organizational changes. Both organization design and organizational change are influenced by context, content, and process. Moreover, there is a strong influence of change agents whose role in organization design has been neglected. Organization design and organizational change are interlinked through organizational structure, which is a central component of organization design models, and organizational structure change represents a case of strategic and transformative organizational change. Hence, the thesis aims to identify factors influencing change agents’ approach to changing organizational structure. A qualitative approach employs multiple case study research design in six organizations from different fields. The cross-case analysis uses a grounded theory data analysis. The results identify five factors through which change agents influence organization design, which are termed as Visionary, Perception of interdependencies, Persistency, Consistency, and Handling the role. The findings contribute to organization design theory by theoretical model linking organizational and individual level of analysis and identifying qualities that help to transform experience into the ability to create successful organization design. Change agents or top managers may benefit from understanding the qualities needed for successful organization design, and possibly reduce their selective perception by understanding the complexity of requisite qualities.
Klíčová slova: handling the role; organization design; organizational structure; change agent; designer; visionary; contingencies; persistence; consistency; organizational change

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 8. 2019
Datum podání práce: 20. 12. 2019
Datum obhajoby: 29. 4. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70246/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: