Vliv hospodaření veřejných rozpočtů ČR v letech 2003 – 2018 na udržitelnost veřejných financí

Název práce: Vliv hospodaření veřejných rozpočtů ČR v letech 2003 – 2018 na udržitelnost veřejných financí
Autor(ka) práce: Strejčková, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu udržitelnosti veřejných financí České republiky ve středním a dlouhém období a vychází z vývoje fiskální politiky v období let 2003 až 2018. Cílem práce je zhodnotit, zda veřejné finance České republiky jsou dlouhodobě neudržitelné. Vývoj veřejných financí je analyzován prostřednictvím modelu dluhové dynamiky, k jejímuž sestavení jsou použita data dlouhodobé makroekonomické predikce. Práce se detailně věnuje zhodnocení vývoje úrokového a růstového diferenciálu ČR a problematikou demografických změn v kontextu stárnutí populace. Zjištěné výsledky naznačují neudržitelnost veřejných financí České republiky v dlouhém období, ovšem udržitelnost ve středním období. Součástí práce je také diskuze případných fiskálních doporučení pro nastavení udržitelného rámce veřejných financí v dlouhém období.
Klíčová slova: Veřejné finance; Riziková prémie; Státní rozpočet; Dluhová dynamika
Název práce: The impact of public budget management of the Czech Republic on sustainability of public finance between the years 2003 - 2018
Autor(ka) práce: Strejčková, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Diploma Thesis focuses on analysing sustainability of public finances of the Czech Republic in medium as well as in the long-run and is based on the fiscal policy development between years 2003 and 2018. The primary aim of the thesis is to evaluate whether public finances of the Czech Republic are not sustainable in the long run. The development of public finances is analysed with model of debt dynamics and the data used are based on long-run macroeconomics prediction. The thesis further discusses in detail interest-rate-growth differential of the Czech Republic and focuses on demographic changes in context of aging population. The observed results indicate public debt unsustainability in the long-run but debt sustainability in medium run. Thesis also focuses on public policy recommendations resulting from long-run debt dynamics analysis.
Klíčová slova: Public finances; Government Debt; Debt dynamics; Risk premier

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2019
Datum podání práce: 18. 12. 2019
Datum obhajoby: 5. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68486/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: