Odhad nákladů cizího kapitálu pro potřeby dlouhodobého plánování v rámci oceňování

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Odhad nákladů cizího kapitálu pro potřeby dlouhodobého plánování v rámci oceňování
Autor práce:
Rudolfová, Lucie
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Mařík, Miloš
Osoba oponující práci:
Hrdý, Milan; Jablonský, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce je zaměřená na odhad nákladů cizího kapitálu pro účely oceňování. Navazuje na disertační práci Podškubka (2012) a s využitím statistických metod dále rozpracovává postup odhadu nákladů cizího kapitálu odvozený od srovnatelných podniků. Práce je členěna na teoretickou, statistickou a empirickou část. Teoretická část zejména definuje cizí kapitál a jeho náklady, shrnuje metody, které je možné použít k odhadu jejich výše a definuje faktory, které na výši tohoto odhadu mohou mít zásadní vliv. Statistická část je zaměřena na rozpracování modelu srovnatelných podniků pro odhad nákladů cizího kapitálu pomocí regresní rovnice a zároveň testuje predikční schopnost vybraných proměnných, z nichž největší důraz je kladen na ukazatel úrokového krytí. V empirické části jsou vzájemně porovnány výsledky a náročnost aplikace jednotlivých metod. Výsledky jednotlivých metod jsou v některých případech výrazně odlišné. Na základě provedené empirické analýzy však není možné vyloučit žádnou z metod, jako zcela nevhodnou. Volba samotné metody je tedy zásadní pro přiměřený výsledek odhadu. Z toho důvodu jsou na závěr uvedena dvě rozhodovací schémata (pro krátké a dlouhé období), která by měla podpořit volbu adekvátní metody.
Klíčová slova:
Náklady cizího kapitálu; Cizí úročený kapitál; Oceňování podniků

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 12. 2019
Datum podání práce:
31. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72052_xrudl03.pdf [8,26 MB]
Oponentura:
65056_hrdy.pdf [377,27 kB]
Oponentura:
65057_Jablonský.pdf [1,32 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72052/podrobnosti