Finanční a strategická analýza vybraného podniku (Český porcelán, a.s.)

Název práce: Finanční a strategická analýza vybraného podniku (Český porcelán, a.s.)
Autor(ka) práce: Juřičková, Žaneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vypracování finanční a strategické analýzy společnosti Český porcelán, a. s. za období 2014 až 2018. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, metodické a praktické. Metodická část se věnuje popisu základních metod a ukazatelů finanční analýzy. Poté následuje rozbor bankrotního a bonitního modelu a zhodnocení predikce finanční tísně. Dále je provedena analýza okolí a vnitřních zdrojů podniku, které jsou součástí strategické analýzy. Praktická část se zabývá aplikací ukazatelů uvedených v metodické části na společnost Český porcelán, a. s. a následným srovnáním s vybranými konkurenčními podniky a s hodnotami v daném odvětví. Další část je věnována strategické analýze, kde jsou pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti sil zhodnoceny dopady makrookolí a mikrookolí na společnost. Následuje analýza konkurenčních sil a SWOT analýza. Závěr diplomové práce je věnován celkovému zhodnocení výsledků finanční a strategické analýzy a finančnímu zdraví podniku.
Klíčová slova: strategická analýza; finanční analýza; horizontální a vertikální analýza; bankrotní a bonitní modely; Český porcelán, a. s.; PEST analýza; SWOT analýza
Název práce: Financial a strategic analysis of the company Český porcelán, a. s
Autor(ka) práce: Juřičková, Žaneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to prepare financial and strategic analysis of porcelain manufacturing company Český porcelán, a. s. in the period from 2014 to 2018. The diploma thesis is divided into two parts, methodical and practical. The methodical part is devoted to the description of basic methods and indicators of financial analysis. The next part is focused on bankruptcy models and credit scoring models and also focused on evaluation of the prediction of financial stringency. Furthermore, analysis of company’s environment and analysis of internal resources and capabilities are performed, those are parts of strategic analysis.The practical part deals with an application of the indicators mentioned in the methodological part to the company Český porcelán, a. s. Those indicators are compared with competitive companies and with industry of porcelain manufacturing. In the strategic analysis there is performed an external and internal analysis using the PEST analysis and Porter’s five forces analysis. Furthermore, SWOT analysis is carried out. The end of the diploma thesis is devoted to the assessment of results of financial a strategical analysis and financial health of the company.
Klíčová slova: Český porcelán, a. s.; financial analysis; strategic analysis; horizontal and vertical analysis; bankruptcy models and credit scoring models; PEST analysis; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2019
Datum podání práce: 1. 1. 2020
Datum obhajoby: 29. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69511/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: