Osobní úpadek – výzkum vlivu změn insolvenčního zákona na oddlužení nepodnikajících fyzických osob a na náklady podnikové sféry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Osobní úpadek – výzkum vlivu změn insolvenčního zákona na oddlužení nepodnikajících fyzických osob a na náklady podnikové sféry
Autor práce:
Kubálek, Jan
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá dopady nové legislativy v oblasti osobních bankrotů. Zabývá se detailně vlivy novely insolvenčního zákona z června 2019 a také potenciálními změnami, ke kterým by mohlo dojít během harmonizace národního práva s právem Evropské unie. Pro splnění cílů práce, kterými jsou v první rovině vyhodnocení dopadů změn na počet úpadců procházejících insolvenčním řízením, a to jak podle podmínek z června 2019, tak i případným harmonizovaných podmínek, ve druhé rovině pak zjištění nákladů zaměstnavatelů spojených s insolvenčními a exekučními řízeními zaměstnanců, byly uskutečněny dva vlastní výzkumy. První se zabýval sběrem dat o skutečných výsledcích a parametrech insolvenčních řízení, ve kterých je úpadek dlužníka řešen oddlužením, druhý pak zkoumal skutečné náklady zaměstnavatelů spojené s jejich mzdovou agendou. V obou případech jde o kvalitativní výzkumy založené na zjišťování údajů. V prvním případě jde o údaje z veřejně dostupných listin, jejich statistické zpracování, analýzu a interpretaci výsledků. V případě druhém se jednalo o dotazníkové šetření doplněné o cílené rozhovory s respondenty. Následné zpracování výsledků postupovalo obdobně. Práce dále využívá výsledků obou výzkumů k výpočtům dopadů změn v různých variantách jejich účinnosti na podnikovou sféru.
Klíčová slova:
náklady podniků; insolvenční řízení; exekuce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 11. 2016
Datum podání práce:
9. 1. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.