Nemovité věci - účetní a daňový pohled na vybrané problémy, komparace s IFRS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nemovité věci - účetní a daňový pohled na vybrané problémy, komparace s IFRS
Autor práce:
Knapová, Iva
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci:
Černý, Václav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání vybraných oblastí u nemovitých věcí dle české právní, účetní a daňové legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Práce se skládá ze tří hlavních částí. První kapitola je věnována teoretickému vymezení nemovitých věcí dle jednotlivých právních úprav. Ve druhé a třetí části je řešeno oceňování nemovitých věcí při pořízení a v průběhu držení z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů. Obě kapitoly jsou rovněž doplněny praktickými příklady a teoretickými přehledy. Na základě teoretických poznatků je v závěru diplomové práce uveden souhrnný příklad porovnávající oba přístupy.
Klíčová slova:
Nemovité věci; občanský zákoník; daňová legislativa; oceňování; české účetní předpisy; mezinárodní účetní standardy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2019
Datum podání práce:
10. 1. 2020
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70770_knai01.pdf [953,64 kB]
Oponentura:
65100_cernyvac.pdf [460,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
70770_muller.pdf [219,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70770/podrobnosti