Ocenění společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s

Název práce: Ocenění společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s
Autor(ka) práce: Hoférek, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Kodl, Matyáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je ocenění společnosti Léčebné lázně Mariánské lázně a.s. k 1.1.2019. Ocenění je provedeno na základě dvou zvolených kategorií hodnoty, tržní a investiční hodnoty. V první části práce je autorem vymezeno metodologické a teoretické ukotvení kategorií hodnoty. V této části je téže definován teoretický kupující pro investiční hodnotu. Druhá část práce se zabývá představením oceňované společnosti. Následně je zpracována strategická a finanční analýza. Na základě analýz je provedena prognóza generátorů hodnoty, ze kterých je sestaven finanční plán. Investiční a tržní hodnota jsou od kapitoly generátorů hodnoty separovány. Tržní i investiční hodnota je kalkulována prostřednictvím výnosové metody, konkrétně variantou DCF Entity. Výnosová ocenění (tržní a investiční) jsou doplněny o metodu tržního porovnání a kalkulaci účetní hodnoty podniku.
Klíčová slova: finanční analýza; generátory hodnoty; tržní hodnota; investiční hodnota; strategická analýza; finanční plán; ocenění společnosti; Léčebné lázně Mariánské Lázně; DCF entity
Název práce: Business Valuation of Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s
Autor(ka) práce: Hoférek, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Kodl, Matyáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Aim of the thesis is valuation of the company Léčebné lázně Mariánské lázně a.s. as of 1st January 2019. The valuation is based on two selected categories of value, market and investment value. In the first part the author defines methodological and theoretical background of the categories of value. This part also defines the theoretical buyer for the investment value purposes. The second part deals with the introduction of the valued company. Subsequently, the strategic and financial analysis is calculated. Based on the analyzes, the forecasts of value drivers are made, from which the financial plan is compiled. The investment and market values are separated from the value generators chapter further on. Both market and investment values are calculated using the DCF Entity variant. DCF valuations (market and investment) are supplemented by a method of market comparison and calculation of the book value of the company.
Klíčová slova: value drivers; strategic analysis; financial analysis; financial plan; Léčebné lázně Mariánské Lázně; market value; investment value; business valuation; DCF entity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2019
Datum podání práce: 13. 1. 2020
Datum obhajoby: 28. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71844/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: