Kursové rozdíly

Název práce: Kursové rozdíly
Autor(ka) práce: Ondráková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Havlínová , Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vznikem kursových rozdílů z cizoměnových transakcí a přepočtem položek vyjádřených v cizí měně v průběhu a ke konci účetního období. Část práce je věnována interpretacím Národní účetní rady, na kterou navazuje kapitola o cizoměnových transakcích z pohledu daní z příjmů a daní z přidané hodnoty. Dále se práce zaměřuje na srovnání přístupů českých předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k cizoměnovým transakcím. Praktická část analyzuje účetní závěrku v souvislosti s kursovými rozdíly a celková problematika kursových rozdílů je znázorněna na konkrétních příkladech.
Klíčová slova: cizí měna; zákon o účetnictví; kursové rozdíly; funkční měna
Název práce: Exchange differences
Autor(ka) práce: Ondráková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Havlínová , Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the emergence of exchange differences from foreign currency transactions and the conversion of foreign currency accounting items during and at the end of the accounting period. Part of the thesis is devoted to the interpretations of the National Accounting Council, which is followed by foreign currency transactions from the perspective of income tax and value added tax. The thesis also focuses on the comparison of approaches of Czech accounting regulations and International Financial Reporting Standards regarding the foreign currency transactions. The practical part analyzes the financial statements in connection with exchange differences and the overall problematics of exchange differences is illustrated on specific examples.
Klíčová slova: exchange differences; foreign currency; accounting law; functional currency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2019
Datum podání práce: 16. 1. 2020
Datum obhajoby: 12. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69743/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: