Finanční analýza společnosti Vikartovská agrárna spoločnosť a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti Vikartovská agrárna spoločnosť a.s
Autor(ka) práce: Bohunčáková, Ivana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Cuníková, Silvia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je identifikace hlavních slabých stránek konkrétního slovenského zemědělského podniku a následně předložení návrhů na jejich vylepšení pomocí finanční analýzy z hlediska jeho dosažené finanční situace. Práce obsahuje dvě hlavní části. První část se zabývá metodologií a seznamuje s vývojem zemědělství na Slovensku. Definuje specifika agrárního sektoru a v neposlední řadě vysvětluje teorií finanční analýzy, její metody a postupy. Druhá část bude dokazovat a aplikovat již vysvětlenou teorii finanční analýzy na konkrétním zemědělském podniku a provede pravdivost specifik agrární ekonomické činnosti. V závěru práce se propojí všechny dosažené výsledky a navrhnou se možná řešení na eliminaci slabých stránek a vyvarování se jim do budoucna.
Klíčová slova: zemědělský podnik; zemědělské družstvo; finanční analýza; poměrové ukazatele
Název práce: Financial analysis of Vikartovská agrárna spoločnosť a.s
Autor(ka) práce: Bohunčáková, Ivana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Cuníková, Silvia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to identify the main weaknesses of a particular Slovak agricultural enterprise and then to submit proposals for their improvement through financial analysis in terms of its financial situation. The thesis contains two main parts. The first part deals with methodology and introduces the development of agriculture in Slovakia. It defines the specifics of the agrarian sector and last but not least explains the theory of financial analysis, its methods and procedures. The second part will prove and apply the already explained theory of financial analysis on a specific farm and will perform the truth of the specifics of agronomic economic activity. At the end of the thesis, all achieved results will be interconnected and possible solutions will be proposed to eliminate weaknesses and avoid them in the future.
Klíčová slova: agricultural company; collective farm; financial analysis; ratio indicators

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2019
Datum podání práce: 20. 1. 2020
Datum obhajoby: 1. 4. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71172/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: