Využití MS Excel a Power BI při finančním auditu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití MS Excel a Power BI při finančním auditu
Autor práce:
Stříbný, Dominik
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Mejzlík, Ladislav
Osoba oponující práci:
Müllerová, Libuše
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Auditorská obec v posledních letech zaznamenává klesající trend v počtu evidovaných asistentů auditora. Tento jev je mimo jiné zapříčiněn mylnou a zastaralou představou nejen absolventů VŠ o mechanické a stereotypní náplni výkonu této pozice, což způsobu-je pokles zájmu o vstup do tohoto odvětví. Diplomová práce má za cíl toto neblahé vní-mání eliminovat, a to přiblížením moderních, aktuálně aplikovaných softwarových ná-strojů, pomocí kterých mohou asistenti auditora testovaná účetní data efektivně zpraco-vat.V první části se práce zaměřuje na definici a vývoj auditu, potažmo jak tato profese rea-guje na vývoj obchodního prostředí. Pro lepší zařazení a pochopení druhé části práce je obsahem teoretické části rovněž detailnější popis průběhu auditní zakázky, aby bylo zřejmé, v jakých fázích je možné softwarové nástroje prakticky využít. V druhé části je přiblíženo možné využití dvou analytických nástrojů ke zpracování kli-entských účetních dat, jejichž aplikace je demonstrována na praktických příkladech zpra-vidla spadajích do kompetence asistenta auditora. Pro účely této práce byly vybrány dva veřejně dostupné nástroje – MS Excel a MS Power BI.
Klíčová slova:
Auditing; Asistent auditora; Zpracování účetních dat; Datová analytika; MS Excel; Business Inteligence; Power BI; Finanční audit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 12. 2018
Datum podání práce:
20. 1. 2020
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67928_strd02.pdf [24,17 MB]
Oponentura:
65120_muller.pdf [224,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
67928_lmejzlik.pdf [188,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67928/podrobnosti