Duration a konvexita u portfolia dluhopisů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Autor práce:
Šindel, Adam
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Juhászová, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je charakterizovat specifika týkající se investování do dluhových cenných papírů, především pak poukázat na rizika spojená s dílčími investicemi do jednotlivých dluhopisů a vyjádření citlivosti na změny úrovně výnosové křivky v podobě durace a konvexity dílčích instrumentů, jež mohou být následně využity pro sestavení dluhopisového portfolia, resistentního vůči těmto změnám. Zároveň se také pokouší definovat podstatné charakteristiky, se kterými se dluhopisový investor může setkat při rozhodování o struktuře dluhopisového portfolia a délce uvažovaného investičního horizontu. Práce je rozdělena do dvou hlavních rovin. V teoretické části jsou definovány podstatné náležitosti, pojící se s investováním do dluhopisů. Jsou zde vymezeny obecné náležitosti dluhopisů, dílčí rizika, jimž dluhopisoví investoři čelí, způsoby vyjádření výnosů z dluhopisů, a především pak definován koncept durace a konvexity dílčích instrumentů, jež vychází z definice Taylorova polynomu, a představuje aproximativní míry pro odhad změn cen dluhopisů v závislosti na změnách úrovně výnosové křivky a jejich využití při tvorbě imunizovaného dluhopisového portfolia. Teoretický koncept imunizace portfolia je následně rozveden v praktické části práce, kde je s využitím dat dostupných z Bloomberg databáze a výpočetního software Microsoft Excel sestaveno imunizované dluhopisové portfolio, odolné vůči změnám úrovně výnosové křivky.
Klíčová slova:
konvexita; dluhopis; riziko; imunizace; výnosnost; durace; výnosová křivka; výnos do splatnosti; Taylorův polynom; dluhopisové portfolio

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 3. 2019
Datum podání práce:
27. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69344_xsina06.pdf [1,51 MB]
Oponentura:
65296_xjuhj00.pdf [294,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
69344_radova.pdf [525,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69344/podrobnosti