Analýza faktorov pôsobiacich na hypotečný trh v ČR

Název práce: Analýza faktorov pôsobiacich na hypotekárny trh v ČR
Autor(ka) práce: Sotáková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Silberhornová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je odhadnúť silu a smer vplyvu každého z vybraných faktorov na objem novoposkytnutých hypotekárnych úverov. Prvá kapitola popisuje históriu hypotekárneho úveru, jeho základné charakteristiky a špecifiká, vplyv centrálnej banky a situáciu v priebehu finančnej krízy. Druhá kapitola poukazuje na dominantné faktory, ktoré vedú k zmene objemu novoposkytnutých hypotekárnych úverov. Postupne analyzujem časové rady od prvého kvartálu roku 2005 do druhého kvartálu roku 2019, zisťujem závislosť na minulých pozorovaniach a identifikujem model, ktorý by tieto súvislosti popísal. Súčasťou kapitoly je taktiež zhodnotenie vzťahu medzi skúmaným faktorom a objemom hypoték. Zo zistení vyplýva, že väzby medzi veličinami sú veľmi diskutabilné a vzťahy medzi dvoma premennými sú zjednodušením skutočností a preto som v tretej časti použila účinnejšiu metódu: viacnásobnú lineárnu regresiu.
Klíčová slova: nezamestnanosť; hypotekárny úver; HDP; cena nehnuteľností; úroková sadzba; priemerná mzda; inflácia; viacnásobná lineárna regresia
Název práce: Analýza faktorov pôsobiacich na hypotečný trh v ČR
Autor(ka) práce: Sotáková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Silberhornová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je odhadnout vliv vybraných faktorů, které působí na objem poskytnutých hypotečních úvěrů. První kapitola popisuje historii hypotečního úvěru, jeho základní charakteristiky a specifika, vliv centrální banky a situaci v průběhu finanční krize. Druhá kapitola poukazuje na klíčové faktory, které vedou ke změně objemu hypotečních úvěrů. Analyzuji časové řady od prvního kvartálu roku 2005 do druhého kvartálu roku 2019, Zjišťuji závislost na minulých pozorováních a identifikuji vhodný model, který by tyto souvislosti popsal. Kapitola obsahuje také zhodnocení vztahu mezi danými faktory a objemem hypoték.Z analýzy ovšem vyplývá, že vazby mezi veličinami jsou velmi diskutabilní a vztahy mezi dvěma proměnnými jsou zjednodušením reality. Z tohoto důvodu jsem ve třetí kapitole použila účinnější metodu: vícenásobnou lineární regresi.
Klíčová slova: cena nemovitostí; inflace; hypoteční úvěr; HDP; vícenásobná lineární regrese; průměrná mzda; nezaměstnanost; úroková sazba
Název práce: Analysis of factors influencing mortgage markets in Czech republic
Autor(ka) práce: Sotáková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Silberhornová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis aims to estimate the impact of mortgage market factors. The first chapter describes the history of the mortgage loan, its basic characteristics and specifics, the influence of the central bank and the situation during the financial crisis. The second chapter points to the dominant factors that lead to a change in the volume of newly granted mortgage loans. Gradually I analyze the time series from the first quarter of 2005 to the second quarter of 2019. I find out the coherence of past observations and identify a model that would describe these connections. The chapter also includes an evaluation of the relationship between the investigated factor and the volume of mortgages. To capture the complexity of the data, I used a more efficient method in the third part: multiple linear regression.
Klíčová slova: multiple linear regression; mortgage credit; GDP; unemployment; average wage; real estate price; interest rate; inflation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2018
Datum podání práce: 28. 1. 2020
Datum obhajoby: 13. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66890/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: