Metriky informačních a datových struktur

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metriky informačních a datových struktur
Autor práce:
Vodňanský, Daniel
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Ivánek, Jiří
Osoba oponující práci:
Chlapek, Dušan; Nečaský, Martin; Vomlel, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce popisuje univerzální rámec přístupu k heterogenním datům, informaci jimi reprezentované a typům jejich struk-tur.Tento rámec umožňuje klasifikovat data na základě systému tří metrik – míry strukturovanosti, hierarchičnosti a infor-mace a pomocí nich spočítat jejich vzájemnou kompatibilitu i kompatibilitu s různými datovými strukturami. Metriky spo-lečně tvoří vizualizovatelný trojrozměrný metadatový pro-stor použitý k vizualizaci naměřených hodnot. To umožňuje matematicky klasifikovat typy datových transformací na zá-kladě jejich geometrického směru a délky a porovnávat tak různé alternativy při modelování datových schémat a návr-hu datových transformací.
Klíčová slova:
Metriky; strukturalizace; relační databáze; XML; JSON; RDF; ontologie; transformace; míra strukturovanosti; míra informace; redundance; hierarchizace; normalizace; metadata; míra hierarchičnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 9. 2015
Datum podání práce:
30. 3. 2020
Datum obhajoby:
23.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53880_xvodd00.pdf [3,24 MB]
Veřejná příloha:
19949_xvodd00.zip [3,70 MB]
Oponentura:
65530_Nečaský.pdf [59,85 kB]
Oponentura:
65531_Vomlel.pdf [1,21 MB]
Oponentura:
65624_chlapek.pdf [54,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
53880_ivanek.pdf [88,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53880/podrobnosti