Environmentálně šetrné formy cestovního ruchu se zaměřením na ekoturismus

Název práce: Environmentálně šetrné formy cestovního ruchu se zaměřením na ekoturismus
Autor(ka) práce: Hurdová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ekoturismus a další environmentálně šetrné formy cestovního ruchu v posledních dvou dekádách zaznamenávají rozkvět. Tyto formy jsou součástí myšlenky udržitelného rozvoje a mají nepochybně velký potenciál pro budoucí vývoj. Cílem bakalářské práce je zhodnotit postavení environmentálně šetrných forem na trhu cestovního ruchu v České republice. Pro naplnění cíle byly využity metody analýzy odborné literatury, dokumentů a odborných článků. Dále byla využita metoda primárního šetření prostřednictvím dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit míru zájmu respondentů o environmentálně šetrné formy cestovního ruchu, jejich preference a motivátory při výběru dovolené a chování účastníků, kteří se obecně o ekologii zajímají během cestování. Na základě analýzy výsledků dotazníkového šetření byly vytvořeny návrhy a doporučení.
Klíčová slova: ekoturismus; ekoturista; udržitelný cestovní ruch; ekocertifikace; přírodní cestovní ruch
Název práce: Environmentally friendly forms of tourism with a focus on ecotourism
Autor(ka) práce: Hurdová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ecotourism and other environmentally friendly forms of tourism have been flourishing in the last two decades. These forms are part of the idea of sustainable development and undoubtedly have great potential for future development. The aim of this thesis is to evaluate the market position of environmentally friendly forms in the Czech Republic. The methods of analysis of literature, documents and scientific articles were used to achieve this goal. Furthermore, the method of primary survey through questionnaire survey was conducted. This questionnaire was designed to investigate the level of respondents' interest in environmentally friendly forms of tourism, their preferences and motivators for choosing holidays and the factors influencing their purchase and behavior of tourism participants who are generally interested in ecology during traveling. Based on the results of the questionnaire survey, suggestions and recommendations were made.
Klíčová slova: sustainable tourism; ecocertification; ecotourism; nature tourism; ecotourist

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2019
Datum podání práce: 6. 4. 2020
Datum obhajoby: 26. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70557/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: