Využití metod matematické statistiky v manažerském rozhodování

Název práce: Využití metod matematické statistiky v manažerském rozhodování
Autor(ka) práce: Fišerová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bártová, Blanka
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná práce se zabývá analýzou skladového množství materiálu společnosti zabývající se polygrafickým průmyslem. Společnost má značné finance vázané ve skladovaném materiálu. Pro klasifikaci skladových položek podle podílu na roční spotřebě jednotlivých materiálů byla použita analýza ABC. Na jejím základě v kombinaci s analýzou skladovaného množství byly navrhnuty čtyři úsporné scénáře. Pro tři vybrané materiály byly pomocí metody klouzavých průměrů a metody exponenciálního vyhlazování provedeny predikce spotřeby v následujících dvou obdobích. Byla posouzena přesnost predikce jednotlivých modelů včetně volby jednotlivých parametrů. Na základě navržených úsporných scénářů byly diskutovány vlivy na účetní závěrku podniku a vliv navrhovaných opatření na ekonomické ukazatele.
Klíčová slova: ekonomické ukazatele; metoda exponenciálního vyhlazování; predikce; metoda klouzavých průměrů; analýza ABC
Název práce: Application of mathematical statistics in managerial decision making
Autor(ka) práce: Fišerová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bártová, Blanka
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The present work deals with the analysis of the stock amount of material in the printing enterprise. The company has considerable finances tied in the stored material. The ABC analysis was used to classify stock items according to their share of annual consumption of individual materials. Four cost-saving scenarios were proposed on the basis of this in combination with the analysis of stored quantities. Methods ‟Moving Averages“ and ‟Exponencial Smoothing“ were used for consumption forecasts of three selected materials for the following two periods. The accuracy of prediction of individual models including the selection of individual parameters was assessed. Based on the proposed cost-saving scenarios, the effects on the company's financial statements and the impact of the proposed measures on economic indicators were discussed.
Klíčová slova: economic indicators; ABC analysis; prediction; moving averages method; exponential smoothing method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71021/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: