Venkovský cestovní ruch se zaměřením na agroturistiku

Název práce: Venkovský cestovní ruch se zaměřením na agroturistiku
Autor(ka) práce: Nováčková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá venkovským cestovním ruchem se zaměřením na agroturistiku. Agroturistika představuje jednu z ekologicky šetrných forem cestovního ruchu a za její přednosti lze považovat zejména ubytování v prostředí venkova a netypičnost rekreačních aktivit. Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit nabídku agroturistických služeb v Jihočeském kraji. Pro naplnění cíle byla provedena analýza poskytovaných agroturistických služeb v daném kraji.Teoretická část bakalářské práce je věnována základním pojmům týkajících se venkovského cestovního ruchu a jeho ekologicky šetrných forem. Praktická část je zaměřena na vymezení vybraného regionu s důrazem na cestovní ruch a analýzu agroturistických služeb. Pro vyhodnocení situace v Jihočeském kraji byla také sestavena SWOT analýza a v závěrečné části práce byly výsledky šetření vyhodnoceny. V návaznosti na výsledky analýzy byla navržena doporučení pro další rozvoj agroturistických služeb v kraji.
Klíčová slova: venkovský cestovní ruch; udržitelnost; Jihočeský kraj; ekologicky šetrné formy cestovního ruchu; agroturistika; venkov
Název práce: Rural tourism with focus on agrotourism
Autor(ka) práce: Nováčková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis examine rural tourism with focus on agrotourism. Agrotourism is one of the ecologically friendly forms of tourism and its advantages include accommodation in rural areas and the atypical recreational activities. The aim of this thesis is to evaluate the offer of agrotourism services in the South Bohemian region. In order to fulfill the objective, an analysis of the provided agrotourism services in the given region is performed.The theoretical part is dedicated to defining the basic terms used in rural tourism and its environmentally friendly forms. The practical part is focused on delimitation of selected region with emphasis on tourism and analysis of agrotourism services. A SWOT analysis was performed to analyse the situation in the South Bohemian Region and its results are evaluated in the final part of the thesis. Following the results of the analysis, recommendations for further development of agrotourism services in the region are proposed.
Klíčová slova: rural tourism; agrotourism; South Bohemian Region; ecologically friendly forms of tourism; countryside; sustainability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2019
Datum podání práce: 15. 4. 2020
Datum obhajoby: 26. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70238/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: