Optimální měnová oblast na příkladu Kanady

Název práce: Optimální měnová oblast na příkladu Kanady
Autor(ka) práce: Balkanská, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je odpovědět na otázku, zda je Kanada optimální měnovou oblastí. V první kapitole je nastolen teoretický rámec, druhá kapitola se zabývá představením kanadské ekonomiky, včetně jejích jednotlivých regionů, a také monetární politiky Kanady. Třetí kapitola pak spojuje dvě předchozí kapitoly v praktické analýze podmínek optimální měnové oblasti v Kanadě. Pomocí komparace, analýzy časových řad a korelační analýzy bylo zjištěno, že podmínky nejsou vždy ve všech kanadských regionech dodrženy, a proto tato země není optimální měnovou unií.
Klíčová slova: fiskální integrace; diverzifikace a podobnost ekonomických struktur; synchronizace hospodářských cyklů; Kanada; podmínky OCA; optimální měnová oblast; mobilita pracovní síly; otevřenost k obchodu
Název práce: Optimum Currency Area as Applied to Canada
Autor(ka) práce: Balkanská, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master’s thesis is to answer a question whether Canada is an optimum currency area or not. In the first chapter a theoretical framework is set, the second chapter presents a Canadian economy including its regions and monetary policy. The third chapter then connects the previous two chapters in practical analysis of optimum currency area criteria within Canada. Using comparison, time series analysis and correlation analysis it was found out that the OCA criteria are not fulfilled in all of the Canadian regions. Therefore, this country is not an optimum currency area.
Klíčová slova: Canada; optimum currency area; OCA criteria; labour mobility; trade openness; fiscal integration; diversification and similarity of economic structures; economic cycles synchronization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2019
Datum podání práce: 19. 4. 2020
Datum obhajoby: 27. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70314/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: