Ekonomický vývoj Indie s důrazem na domácí spotřebu a trendy v spotřebním chování v období 1989-2018

Název práce: Ekonomický vývoj Indie s dôrazom na domácu spotrebu a trendy v spotrebnom správaní v období 1989-2018
Autor(ka) práce: Kužmová, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zameriava na vzťah medzi spotrebou a ekonomickým rastom Indie v rokoch 1989-2018. Hlavným zámerom práce je zistenie či a ako prispel ekonomický vývoj v krajine k zmenám v spotrebnom správaním Indov. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. Prvá sa zaoberá samotným ekonomickým vývojom počas sledovaného obdobia z troch rôznych hľadísk. Druhú časť práce tvorí regresná analýza vzťahu spotreby a ekonomického rastu preukazujúca závislosť medzi uvažovanými premennými z kvantitatívneho hľadiska. Záverom diplomovej práce je komplexné zhodnotenie vývoja spotreby a spotrebného správania Indov a priblíženie aktuálnych spotrebných trendov, ktoré sa v indickej spoločnosti v súčasnosti presadzujú.
Klíčová slova: India; ekonomický rast; mileniáni; spotrebný trend; spotreba
Název práce: Ekonomický vývoj Indie s důrazem na domácí spotřebu a trendy v spotřebním chování v období 1989-2018
Autor(ka) práce: Kužmová, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na vztah mezi spotřebou a ekonomickým růstem Indie v období 1989-2018. Hlavním záměrem práce je zjistit či a jak přispěl ekonomický růst v krajině k změnám v spotřebním chování Indů. Práce je rozdělená do třech hlavních částí. První se soustřeďuje na samotný ekonomický vývoj v průběhu sledovaného období z třech různých hledisek. Druhou část práce tvoří regresní analýza vztahu spotřeby a ekonomického růstu prokazující závislost mezi uvažovanými proměnnými z kvantitativního hlediska. Závěrem diplomové práce je komplexní zhodnocení vývoje spotřeby a spotřebního chování Indů a přiblížení aktuálních spotřebních trendů, které se v indické společnosti v současnosti prosazují.
Klíčová slova: ekonomický růst; spotřební trend; Indie; spotřeba; mileniáni
Název práce: The economic growth of India with emphasis on domestic consumption and trends in consumer behaviour during the period 1989-2018
Autor(ka) práce: Kužmová, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis concentrates on the relationship between consumption and economic growth of India in the period 1989-2018. The main aim of the thesis is to determine whether and how the country's economic growth contributed to the changes in consumer behaviour of Indians. The thesis is divided into three main parts. The first one focuses on economic growth during the chosen period from three different perspectives. The second part consists of a regression analysis of the relationship between consumption and economic growth demonstrating the quantitative dependence between the considered variables. The thesis conclusion is a complex assessment of the development of consumption and consumer behaviour of Indians and explanation of current consumption trends shaping the Indian society the most.
Klíčová slova: consumption; economic growth; India; millennials; consumption trend

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2019
Datum podání práce: 19. 4. 2020
Datum obhajoby: 3. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69814/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: