Transparentnost obecně prospěšných společností

Název práce: Transparentnost obecně prospěšných společností
Autor(ka) práce: Holec, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jošt, Marek
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Jeden z hlavních cílů bakalářské práce spočívá v definování pojmutransparentnost, na což následně navazuje provedená analýza zveřejňování vybranýchinformací u obecně prospěšných společností. Bakalářskou práci tvoří dvě části. Prvníčást se detailně věnuje definici obecně prospěšné společnosti a transparentnosti.V rámci definování pojmu transparentnost se zaměřuje nejen na kritéria, která jsouzákonem určená jako povinná, ale i na taková kritéria, která by měla být zveřejňovánadobrovolně. Druhá část bakalářské práce se věnuje analýze zvolených kritériítransparentnosti na náhodně vybraném vzorku obecně prospěšných společností.Výsledky této analýzy jsou v závěru zhodnoceny.
Klíčová slova: Obecně prospěšná společnost; transparentnost; účetnictví
Název práce: Transparency of public benefit company
Autor(ka) práce: Holec, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jošt, Marek
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
One of the main aims of this bachelor thesis is to define the concept oftransparency, which is followed by analysis of the information published by publicbenefit corporations. Bachelor thesis is separated into two parts. The first part isdedicated to defining public benefit corporations and transparency. While definingtransparency, the thesis focuses on criteria both required by law and voluntarilypublished. The second part of the bachelor thesis is dedicated to analysis of selectedcriteria of transparency on randomly selected sample of public benefit corporations.The results are evaluated in the conclusion.
Klíčová slova: Public benefit corporation; transparency; accounting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2020
Datum podání práce: 20. 4. 2020
Datum obhajoby: 12. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72296/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: