Emotivní příběh a jeho význam pro vnímání reklamního sdělení

Název práce: Emotivní příběh a jeho význam pro vnímání reklamního sdělení
Autor(ka) práce: Nováková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Závodný Pospíšil, Jan
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou významu emotivního příběhu pro vnímání reklamního sdělení. Cílem práce je zjistit, zda jsou reklamy obsahující emotivní příběh přesvědčivější než reklamy absentující typické charakteristiky příběhu, a proč tomu tak je, nebo není. Literární rešerše diskutuje, jaké prvky a jakým způsobem ovlivňují vnímání reklamy. V praktické části je na respondentech z řad studentů VŠ realizován výzkum formou experimentu. Jeho první část vychází z kvantitativního výzkumu Kim et al. (2017) a je doplněna o výzkum kvalitativní v podobě focus group. Druhá část experimentu je uskutečněna na stejném vzorku respondentů o 7 dní později s cílem odhalit paměťové stopy na reklamu zhlédnutou v první části. Výsledky provedené analýzy ukázaly, že emotivní narativní (vs. non-narativní) reklama zaznamenala vyšší emoční odezvu, hédonickou hodnotu a rozpoznatelnost, ale hodnocení důvěryhodnosti a vybavení si propagovaného produktu a značky na formě reklamy nezáviselo. Reklama obsahující emotivní příběh byla sice přesvědčivější než reklama non-narativní, pokud jde o hodnocení postoje k reklamě i záměru sdílet ji s ostatními, avšak v hodnocení postoje ke značce a nákupních intencí se přesvědčivost emotivního příběhu neprokázala. Výsledky focus group dále odhalily, že emotivní příběh má pro percepci reklamy význam spíše kontroverzní, neboť jej část účastníků vnímala kladně, zatímco jiní coby manipulativní taktiku inzerenta.
Klíčová slova: emoce; příběh; reklama; vnímání; paměť
Název práce: Emotive story and its importance for how advertising message is perceived
Autor(ka) práce: Nováková, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Závodný Pospíšil, Jan
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with an analysis of the meaning of emotive story for how advertising message is perceived. The aim of the thesis is to find out if advertisements containing an emotive story are more persuasive than advertisements that do not contain the typical characteristics of the story, and why this is or is not the case. Literary research discusses what elements and how they influence the perception of an advertisement. In the practical part, respondents selected from university students participate in the research by taking part in an experiment. The first part is based on the quantitative research done by Kim et al. (2017) and it is followed by qualitative research in the form of a focus group. The second part of the experiment is realized on the same sample of respondents 7 days later in order to detect the memorability of the advertisement seen in the first part. The results of the analysis showed that advertisements with an emotive narrative (vs. non-narrative) advertisement elicited a higher emotive response, hedonic value and advertisement recognition, but the credibility and the recall of the advertisement and the brand did not depend on the form of the advertisement. While advertisements containing an emotive story were more persuasive than non-narrative advertisements in terms of both attitude toward the advertisement and forward intention, the persuasiveness of the emotive story was not proven when assessing the attitude toward the brand and purchase intention. The results of the focus group revealed the emotive story is more controversial for the perception of an advertisement, as some of the participants perceived it positively, while others perceived the manipulative tactics of the advertiser.
Klíčová slova: emotion; story; advertisement; perception; memory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 4. 2019
Datum podání práce: 20. 4. 2020
Datum obhajoby: 1. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69606/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: