Role médií v mezinárodních vztazích - případová studie Maďarska a Evropské unie

Název práce: The Role of Media in International Relations – Case study of Hungary and the European Union
Autor(ka) práce: Korcsogová, Lucia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Madarászová, Alexandra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In today´s globalized world, since access to news is mostly secured, media bias has emerged as a real concern. Democratic societies especially rely on unbiased sources of information, since the news provided through mass media affect the public opinion, based on what important political decisions are made. Media theory helps us to understand and effectively analyse how mass media influences our perception of reality. In this thesis, this media influence via online news sites is examined through the case study of the relations between Hungary and the European Union, focusing on the topic of the Sargentini report. The methods chosen for this work are comparative analysis and discourse analysis.
Klíčová slova: Online news sites; Medial image; EU; Digital media; Sargentini report; Hungary; Fidesz; European Parliament
Název práce: Role médií v mezinárodních vztazích - případová studie Maďarska a Evropské unie
Autor(ka) práce: Korcsogová, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Madarászová, Alexandra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Protože v dnešním globalizovaném světě je přístup ke zprávám většinou zabezpečen, mediální zaujatost se jeví jako skutečný problém. Zejména demokratické společnosti se spoléhají na nezaujaté zdroje informací, jelikož zprávy poskytované prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků ovlivňují veřejné mínění, na jehož základě jsou přijímána důležitá politická rozhodnutí. Teorie médií nám pomáhá pochopit a efektivně analyzovat, jak masová média ovlivňují naše vnímání reality. V této diplomové práci je tento vliv médií zkoumán prostřednictvím online zpravodajských webů skrze případovou studii vztahů mezi Maďarskem a Evropskou unií se zaměřením na téma Sargentiniho zprávy. Diplomová práce využívá metody srovnávací a diskurzní analýzy.
Klíčová slova: Digitální média; Online zpravodajské weby; EU; Mediální obraz; Zpráva Sargentini; Maďarsko; Fidesz; Evropský parlament

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2019
Datum podání práce: 20. 4. 2020
Datum obhajoby: 27. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68531/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: