Vonkajšia legitimita EÚ: Agenda 2030

Název práce: Vonkajšia legitimita EÚ: Agenda 2030
Autor(ka) práce: Marušáková, Terézia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Machoň, Miloslav
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predkladaná práca má za cieľ prispieť k debate o vonkajšej legitimite Európskej únie na príklade témy trvalo udržateľného rozvoja, ktorá je riešená na pôde OSN prostredníctvom Agendy 2030 a jej cieľov. Hlavným cieľom práce je získať odpoveď na výskumnú otázku: akú podobu má vonkajšia legitimita Európskej únie v procese príprav a schvaľovania Agendy 2030. Výskumné otázky sú riešené kvalitatívnou analýzou teoretických informácií a konceptov týkajúcich sa aktérstva a legitimity. V rámci kvalitatívnej analýzy bolo realizované mapovanie postojov, hodnôt a priorít EÚ počas vystúpení predstaviteľov EÚ. Pre lepšie pochopenie akceptácie a vonkajšej legitimity EÚ bola realizovaná komparácia základných kultúrnych charakteristík európskej a čínskej kultúry, ktoré sa odrážali v prístupe obidvoch aktérov v procese zostavovanie Agendy 2030. Akceptácia EÚ ako relevantného aktéra v zahraničnej politike na pôde OSN je problematická, napriek tomu si EÚ dokázala výrazne presadiť svoje hodnoty a do Agendy začleniť svoje priority. Na základe analýzy vystúpení zástupcov EÚ počas rokovaní v období prípravy Agendy je možné skonštatovať, že požiadavky a odporúčania EÚ boli vo výraznej miere zohľadnené, zároveň princípy, ktoré boli EÚ presadzované, priamo vyplývali z hodnotových čŕt európskej kultúry. EÚ počas rokovaní taktiež preukázala, že má dostatočnú kapacitu zapojiť sa nielen do tvorby, ale aj implementácie Agendy 2030. Vonkajšia legitimita EÚ je v prípade procesu tvorby a schvaľovania rozvojových cieľov Agendy 2030 dostatočná.
Klíčová slova: udržateľný rozvoj; európska kultúra; hodnoty; Európska únia; aktérstvo EÚ; Agenda 2030; legitimita
Název práce: Vonkajšia legitimita EÚ: Agenda 2030
Autor(ka) práce: Marušáková, Terézia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Machoň, Miloslav
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předkládaná práce má za cíl přispět k debatě o vnější legitimitě Evropské unie na příkladu tématu udržitelného rozvoje, který je řešený na půdě OSN prostřednictvím Agendy 2030 a jejích cílů. Hlavním cílem práce je získat odpověď na výzkumnou otázku: jakou podobu má vnější legitimita Evropské unie v procesu příprav a schvalování Agendy 2030. Výzkumné otázky jsou řešeny kvalitativní analýzou teoretických informací a konceptů týkajících se aktérství a legitimity. V rámci kvalitativní analýzy bylo realizováno mapování postojů, hodnot a priorit EU během vystoupení představitelů EU. Pro lepší pochopení akceptace a vnější legitimity EU byla realizována komparace základních kulturních charakteristik evropské a čínské kultury, které se odrážely v přístupu obou aktérů v procesu sestavování Agendy 2030. Akceptace EU jako relevantního aktéra v zahraniční politice na půdě OSN je problematická, přesto si EU dokázala výrazně prosadit své hodnoty a do Agendy začlenit své priority. Na základě analýzy vystoupení zástupců EU během jednání v období přípravy Agendy je možné konstatovat, že požadavky a doporučení EU byly ve výrazné míře zohledněny, zároveň principy, které byly EU prosazovány, přímo vyplývaly z hodnotových rysů evropské kultury. EU během jednání rovněž prokázala, že má dostatečnou kapacitu zapojit se nejen do tvorby, ale i implementace Agendy 2030. Vnější legitimita EU je v případě procesu tvorby a schvalování rozvojových cílů Agendy 2030 dostatečná.
Klíčová slova: aktérství EU; Evropská unie; udržitelný rozvoj; hodnoty; Agenda 2030; legitimita; evropská kultura
Název práce: Output Legitimacy of the EU : 2030 Agenda
Autor(ka) práce: Marušáková, Terézia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Machoň, Miloslav
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The presented work aims to contribute to the debate on the output legitimacy of the European Union on the example of sustainable development, which is addressed in the UN through the 2030 Agenda and its objectives. The main aim of the thesis is to answer the research question: what form the output legitimacy of the European Union takes in the process of preparation and approval of the 2030 Agenda. Research questions are solved by qualitative analysis of theoretical information and concepts related to actorness and legitimacy. The qualitative analysis included a mapping of EU positions, values and priorities during the speeches of the EU representatives. In order to better understand the acceptance and external legitimacy of the EU, a comparison has been made of the basic cultural characteristics of European and Chinese culture, reflected in the approach of both actors in the process of drawing up the 2030 Agenda. Acceptance of the EU as a relevant actor in foreign policy at the UN is problematic, yet the EU has been able to significantly promote its values and incorporate its priorities into the Agenda. Based on an analysis of the statements of the EU representatives during the negotiations during the preparation of the Agenda, it can be concluded that the requirements and recommendations of the EU were considerably taken into account, while the principles promoted by the EU were directly derived from the values of European culture. The EU has also demonstrated during the negotiations that it has sufficient capacity to engage not only in the creation but also in the implementation of the 2030 Agenda.
Klíčová slova: European Union; legitimacy; EU actorness; sustainable development; European culture; 2030 Agenda; values

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2019
Datum podání práce: 21. 4. 2020
Datum obhajoby: 26. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69817/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: