Marketingová komunikace se zákazníky při změně majitele společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová komunikace se zákazníky při změně majitele společnosti
Autor práce:
Volšík, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Matysová, Kamila
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce je analýza podniku Optima Precise s.r.o. z marketingového hlediska při změně majitele společnosti. Hlavním cílem práce je přiblížit proces změn, které souvisejí s uvedenou skutečností a týkají se firemní komunikační strategie. V teoretické části jsou popsány nástroje marketingového a komunikačního mixu a firemní identity, podle kterých je následně sestavena část praktická. Součástí práce a zároveň výstupem praktické části jsou doporučení, která vyplývají z nashromážděných dat. V závěru práce je pak zkonstatován pozitivní výsledek provedených změn.
Klíčová slova:
Marketingový mix; Komunikační mix; Firemní identita; Rebranding

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 9. 2019
Datum podání práce:
22. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70544_volj09.pdf [2,05 MB]
Oponentura:
66225_xmatk10.pdf [61,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
70544_kheler.pdf [60,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70544/podrobnosti