Alternativní způsoby dopravy

Název práce: Alternativní způsoby dopravy
Autor(ka) práce: Hrbáč, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Žižka, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této bakalářské práce je výzkum v oblasti využití alternativních způsobů dopravy. V teoretické části je pozornost věnována historickému kontextu a vývoji nekonvenčních paliv, současně využívaným variantám dopravy a jejich podpoře. Vysvětleny jsou i přínosy ekologického dopravního chování v rámci chytré mobility včetně budoucího vývoje v dané oblasti. Praktická část se zabývá analýzou dopravního fungování vybraného vzorku měst – Praha, Vídeň, Amsterdam, Kodaň a Londýn. Vyhodnocován je důraz na nízkoemisní chování, udržitelnost systému a další aspekty moderních dopravních schémat.
Klíčová slova: Alternativní doprava; Alternativní pohon; Chytrá doprava; Chytré město; Ekologie; Udržitelnost
Název práce: Alternative methods of transport
Autor(ka) práce: Hrbáč, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Žižka, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis consists of research in the field of alternative methods of trasport. The theoretical section is dedicated to the historical context and the evolution of unconventional fuels, current varieties of transport and their backup. It includes the explanation of the benefits of ecological behaviour in terms of smart mobility, including the future progress in this area. The practical part analyses the transport systems of the selected sample of cities – Prague, Vienna, Amsterdam, Copenhagen and London. Evaluation addresses low-emission behaviour, sustainabiliy of the system and further aspects of modern mobility schemes.
Klíčová slova: Alternative transportation; Alternative fuel; Smart mobility; Smart city; Sustainability; Ecology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2020
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 4. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72280/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: