Organizace benefičního koncertu s využitím projektového řízení a vícekriteriálního rozhodování

Název práce: Organizace benefičního koncertu s využitím projektového řízení a vícekriteriálního rozhodování
Autor(ka) práce: Koukolová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Borovička, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Projektové řízení je využíváno velkým množstvím firem pro plánování a následné řízení projektů. Při plánování je také často nutné učinit zásadní rozhodnutí, které ovlivní celý projekt. Tato práce se zabývá standardními metodami určenými pro řízení projektů za účelem maximalizace efektivnosti. Z hlediska rozhodování pak metodami, které nám umožňují vybrat nejvhodnější variantu. Metody jsou aplikovány na konkrétní projekt, který se zabývá organizací benefičního koncertu na podporu SOS dětských vesniček. Tento projekt je realizován studenty Vysoké školy ekonomické v Praze a je tedy specifický například nulovým platem nebo malým počtem zainteresovaných osob. Pro plánování projektu je využit software Microsoft Project, poté metoda PERT a simulace Monte Carlo. Tyto metody určují délku trvání projektu a možný termín dokončení. Při plánování je také využito metod vícekriteriálního hodnocení variant pro výběr místa lokace metodami váženého součtu (WSA) a TOPSIS a pro vhodnou metodu crowfundingu metodou TOPSIS. Dále je zhodnocen reálných průběh projektu v porovnání s plánem a také úspěšnost projektu s ohledem na stanovené cíle. Výstupem je poté posouzení vhodnosti použitých metod při tomto konkrétním projektu.
Klíčová slova: CPM; PERT; simulace Monte Carlo; vícekriteriální rozhodování; řízení projektů; WSA; TOPSIS
Název práce: Organization of benefit concert with use project management and multiple-criteria decision-making
Autor(ka) práce: Koukolová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Borovička, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Project management is used by many companies for project planning and managing the projects. During planning it is often necessary to make decisions that affect the whole project. This thesis deals with standard methods for project management in order to maximize efficiency. For the decision-making the methods that allow us to choose the most suitable variant are used. These methods are applied to a specific project which focus on organizing beneficial concert in support of SOS dětské vesničky. This project is implemented by students of the University of Economics in Prague and therefore it is specific, for example for zero salary or limited involved people. For planning Microsoft Project software is used, followed by PERT method and Monte Carlo simulation. These methods determine the duration of the project and the expected deadlines. For planning the multi-criteria evaluation of alternatives methods are also used - for the location selection the weighted sum approach (WSA) and for the suitable crowfunding method the TOPSIS method are applied. It also evaluates the real course of the project in comparison to the plan and the success of the project with respect to the set objectives. The output is then an assessment of the suitability of the methods used in this project.
Klíčová slova: CPM; PERT; simulation Monte Carlo; mutiple-criteria decision-making; project management ; WSA; TOPSIS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 4. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71008/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: