Relaunch značky Flora v kategorii mangarínů

Název práce: Relaunch značky Flora v kategórii margarínov
Autor(ka) práce: Titková, Tatiana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá znovuuvedením značky Flora v segmente margarínov v Českej republike, ktorý prebehol v roku 2019. Venuje pozornosť zmene komunikačnej stratégie tejto značky a tiež jej novej cieľovej skupine. Okrem iného porovnáva súčasnú stratégiu s pôvodnou čím spĺňa cieľ analýzy úspešnosti tejto kampane a jej dopadov na spotrebiteľov. Teoretická časť práce vysvetľuje dôležité pojmy značky, jej prvkov druhov a jednotlivých značkových stratégií. Praktická časť okrem predstavenia spoločnosti Upfield a portfólia značiek, obsahuje aj zásadné fakty o súčasných trendoch v potravinárskom priemysle a ich vplyv na trh žltých tukov, do ktorého spadá značka Flora. Tento trh je taktiež analyzovaný z hľadiska konkurencie. Záver práce je venovaný vlastnému dotazníkovému šetreniu, ktoré tak ako analýza trhu poskytlo dôležité fakty pre analýzu postavenia značky Flora na trhu margarínov. Hlavný cieľ práce ponúka základ pre poskytnutie odporúčaní pre značku Flora a spoločnosť Upfield do budúceho podnikania, ktoré sú uvedené v poslednej kapitole práce.
Klíčová slova: brand; značka; Flora; znovuuvedenie; relaunch
Název práce: Relaunch značky Flora v kategorii mangarínů
Autor(ka) práce: Titková, Tatiana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá znovuuvedením značky Flora v segmentu margarínů v České republice, který proběhl v roce 2019. Věnuje pozornost změne komunikační strategie této značky a také její nové cílové skupině. Kromě toho porovnává současnou strategii s původní, čím splňuje cíl analýzy úspěšnosti této kampaně a jejich dopadů na spotřebile. Teoretická část práce vysvětluje důležité pojmy značky, její prvky, druhy a jednotlivé značkové strategie. Praktická část kromě představení společnosti Upfield a portfólia její produktů, obsahuje i zásadní fakty o současných trendech v potravinářském průmyslu a jejich vliv na trh žlutých tuků, do kterého spadá i značka Flora. Tento trh je také analyzován z hlediska konkurence. Závěr práce je věnován vlastnímu dotazníkovému šetření, které tak jako analýza trhu poskytlo důležité informace pro analýzu postavení značky Flora na trhu margarínů. Hlavní cíl práce nabízí základ pro poskytnutí doporučení pro značku Flora a společnost Upfield do budoucího podnikání, které jsou uvedené v poslední kapitole práce.
Klíčová slova: brand; značka; relaunch; Flora; znovuuvedení
Název práce: Relaunch of the Flora brand in the segment of margarines
Autor(ka) práce: Titková, Tatiana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diploma thesis is concerned about relaunch of the brand Flora in the segment of margarines in Czech examine the change in the communication strategy and the new target group of the brand. Moreover, the thesis is comparing original and the current strategy, which allows it to analyse success of the campaign and its results on the consumers. Theoretical part of the thesis is explaining important terms of brand, its features, types and the particular brand strategies. Practical part contains, besides introduction of the Upfield company and its product portfolio, essential facts about current trends in food industry and their impact on the segment of yellow fats, which includes also brand Flora. This industry is also analysed from the point of competition. The final part of the thesis is devoted to consumer survey, which, like industry analysis, created the basis to provide recommendations for the brand Flora and Upfield to its future business activities, described in the last chapter of the thesis.
Klíčová slova: brand; relaunch; Flora

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 7. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 26. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70184/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: