Agenda 2030. Případová studie: Rovnost mužů a žen

Název práce: Agenda 2030. Případová studie: Rovnost mužů a žen
Autor(ka) práce: Kucharčíková, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Růžičková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá tématem Cílů udržitelného rozvoje v rámci Agendy 2030. Konkrétně se práce zaměřuje na cíl č. 5 – rovnost mužů a žen. Teoretická část práce obsahuje představení systému global governance, roli OSN v tomto systému a obecné seznámení s Agendou 2030. Praktická část práce je tvořena komparativní případovou studií doposud dosažených výsledků Cílů udržitelného rozvoje v oblasti nerovnosti mezi pohlavími. Komparace je provedena dle zvolených kritérií nejprve ve světovém měřítku, dále ve státech Mali a Bangladéš, protože se jedná o země z nejohroženějších oblastí v této problematice. Výstupem komparativní případové studie je zhodnocení, jak byla prozatím Agenda 2030 úspěšná.
Klíčová slova: global governance; udržitelný rozvoj; genderová rovnost
Název práce: 2030 Agenda. Case study: Gender equality
Autor(ka) práce: Kucharčíková, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Růžičková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the topic of Sustainable Development Goals within the 2030 Agenda for Sustainable Development. Specifically, is this thesis focused on Goal n. 5 – gender equality. The theoretical part contains an introduction to global governance, a role of the UN in this system, and general familiarization with the 2030 Agenda. The practical part is made by a comparative case study of so far achieved results of the SDGs in the area of gender equality. Comparison is done according to chosen criteria, first world-wide, second in Mali and Bangladesh because these countries belong to the most endangered regions in this problematic. The output of the comparative case study is an evaluation of success.
Klíčová slova: sustainable development; global governance; gender equality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 26. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70139/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: