Působení personálního útvaru a liniových manažerů na angažovanost zaměstnanců

Název práce: Působení personálního útvaru a liniových manažerů na angažovanost zaměstnanců
Autor(ka) práce: Hanzlová, Štěpánka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Stejskalová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vlivy působícími na angažovanost. Konkrétně zkoumá, do jaké míry ovlivňuje angažovanost liniový management a personální útvar s doplněním o další klíčové vlivy. Výzkum využívá smíšenou metodu výzkumu zahrnující dotazníkové šetření a rozhovory s personalisty tří výrobních firem. Dotazníky měří míru angažovanosti pomocí validního nástroje UWES a pociťovanou kvalitu personálních činností liniového managementu a personálního útvaru v konkrétních firmách a další klíčové vlivy angažovanosti. Výsledky lineární regrese ukazují, že nejvíce ovlivňuje angažovanost vnímaná činnost liniových manažerů, zatímco činnost personálního útvaru angažovanost významně neovlivňuje. Z ostatních vlivů angažovanost ovlivňuje pouze sounáležitost se spolupracovníky a organizací. Výsledky tak potvrzují význam liniového managementu na angažovanost, ale především přispívají tím, že ukazují, že personální útvar nemůže přímým způsobem ovlivnit angažovanost. V závěru jsou naznačeny směry pro další výzkum a formulována praktická doporučení pro management.
Klíčová slova: angažovanost zaměstnanců; personální útvar; liniový management; vlivy na angažovanost
Název práce: The influence of personnel department and line managers on employee engagement
Autor(ka) práce: Hanzlová, Štěpánka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Stejskalová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis investigates influences of emloyee engagement. More specifically, it examines the extent to which employee engagement is influenced by line management and personnel depratment, supplemented by other crucial factors. The research uses mixed method research design including a questionnaire survey and interviews with personnel managers of three manufacturing companies. The questionnaires measure the level of employee engagement using a valid tool – UWES questionnaire, and the perceived quality of personnel practices of line management and personnel department in specific companies and other crucial factors of engagement. The findings of the linear regression show that the perceived practice of line managers influences the employee engagement, while the pracice of the HR department does not significantly influence the engagement. From the other factors, engagement is only influenced by feeling of belonging to co-workers and the organization. The results thus confirm the importance of line management for employee engagement, but above all they contribute by showing that the personnel department cannot directly influence engagement. In conclusion, the directions for further research are indicated and practical recommendations for management are formulated.
Klíčová slova: personnel department; line management; influences on engagement; employee engagement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2019
Datum podání práce: 27. 5. 2020
Datum obhajoby: 3. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69534/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: