Finanční plán zubní ordinace

Název práce: Finanční plán zubní ordinace
Autor(ka) práce: Kožmínová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Oponenti práce: Pevná, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je vypracování finančního plánu pro nově vznikající zubní ordinaci Swiss Smile s. r. o. v okresním městě Tábor. Předmětem práce je obor stomatologie, zásady finančního plánování a postup sestavování plánu vycházejícího z principů finančního řízení podniku. Výstupem práce je zpracování pětiletého finančního plánu, který je sestaven ve třech variantách, a to v pesimistické, realistické a optimistické. K sestavení pesimistické varianty je využita metoda analýzy bodu zvratu. Dílčími výstupy jsou plánované výkazy zisku a ztráty, rozvahy jednotlivých let a přehledy o peněžních tocích.
Klíčová slova: finanční plán; zubní ordinace; cash flow; bod zvratu
Název práce: Financial plan of dental surgery
Autor(ka) práce: Kožmínová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Oponenti práce: Pevná, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor's thesis is to develop a financial plan for the newly emerging dental practice Swiss Smile Ltd. located in the district town of Tabor. The subjects of the work are the specialization of dentistry, the principles of financial planning and the process of developing a plan based on the financial management principles. The output of the work is the elaboration of a five-year financial plan, which is compiled in three variants, namely in the pessimistic, the realistic and the optimistic one. The Break-Even Point analysis method is used to construct the pessimistic variant. Planned profit and loss statements, balance sheets of individual years and cash flow statements are the partial outputs of the thesis.
Klíčová slova: financial plan; dental surgery; cash flow; Break-Even Point

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 19. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68811/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: